Norm: Bureaus Jeugdzorg (HKZ 124, 123)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Bureaus Jeugdzorg (HKZ 124, 123)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van de Bureaus Jeugdzorg in Nederland. De norm geldt voor alle (wettelijke) taken, die worden uitgevoerd door de Bureaus Jeugdzorg. Momenteel zijn dat in ieder geval:

  • de indicatiestelling voor de geïndiceerde jeugdzorg, inclusief het volgen van de    geïndiceerde zorg en het evalueren daarvan (casemanagement);
  • uitvoeren van de jeugdbescherming (gezinsvoogdij);
  • uitvoeren van de voogdij;
  • uitvoeren van de Jeugdreclassering;
  • fungeren als Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK);
  • uitvoeren van de ambulante jeugdzorg, als de cliënt niet is aangewezen op geïndiceerde jeugdzorg;
  • uitvoeren of laten uitvoeren van de Kindertelefoon;
  • verzamelen en leveren van beleidsinformatie;
  • adviseren en bijdragen aan deskundigheidsbevordering van algemene     voorzieningen voor jeugdigen.

Geldige versie

Versie 2009 inclusief addendum.

Deze HKZ-norm is ingetrokken en kan nog voor certificatie gehanteerd worden tot 12 januari 2018. Voor certificering is het op dit moment het meest opportuun om uit te gaan van deze tabel , waarbij per taak van Bureaus Jeugdzorg de van toepassing zijnde HKZ-normen voor Jeugdzorg, Publieke Gezondheidszorg en Welzijn – Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening zijn vermeld. Daarnaast bestaat voor de organisaties de mogelijkheid om te certificeren tegen NEN-EN 15224, de norm Cliënt-/patiëntveiligheid of (indien men aan de criteria daarvoor voldoet) tegen de norm Kleine Organisaties.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2009.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Bureaus Jeugdzorg geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van het addendum Kwaliteitskader Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg. Zie hiervoor Addendum HKZ.

Aanvullende branchespecifieke informatie

HKZ heeft besloten tot intrekking van de HKZ-norm voor Bureaus Jeugdzorg omdat de Bureaus Jeugdzorg per 1 januari 2015 zijn verdwenen met de stelselwijziging van Jeugdzorg. De normen zijn daarmee niet langer gebaseerd op de huidige situatie en ontwikkelingen in de branche. Op dit moment hebben gemeenten  bovenstaande taken ingericht na de stelselherziening van de Jeugdzorg. Dit kan per gemeente verschillen en ook kan de inrichting ervan vanaf 2016 nog weer wijzigen.

Voor de Landelijke Stichting Kindertelefoon zal t.z.t. worden gecommuniceerd wat de mogelijkheden zijn. Vooreerst kan certificatie op de HKZ-norm voor Bureaus Jeugdzorg blijven gelden tot het einde van de overgangstermijn. Daarnaast is de verwachting dat ook de AMHk’s op termijn gezamenlijk optrekken rond een norm.

U kunt hier de norm bestellen