Norm: Kleine Organisaties (HKZ 143)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Kleine Organisaties (HKZ 143)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op praktijken/maatschappen/organisaties binnen zorg & welzijn die voldoen aan de volgende criteria:

 1. Het maximale aantal medewerkers is 10 fte. Hierin tellen alle medewerkers mee ongeacht de wijze waarop ze in dienst zijn, dan wel hun diensten ingekocht of -gehuurd worden.
  Toelichting: Voor het vaststellen van het aantal fte kan bijvoorbeeld worden gekeken naar het boekjaar voorafgaand aan certificatie. De gemiddelde inzet aan fte van eigen personeel, ZZP-ers, uitzendkrachten, ingehuurd personeel van andere instellingen e.d. kan dan over dat jaar worden berekend.
 2. Management wordt meegeteld voor het vaststellen van het aantal fte, ongeacht of dit wordt uitgevoerd als neventaak door de zorgverleners of op andere wijze.
  Toelichting: Het komt voor dat een kleine organisatie functioneert onder een stichtingsbestuur op afstand of een vergelijkbare constructie. Zolang dit bestuur zich niet bezighoudt met managementtaken, telt dit niet mee voor het aantal fte.
 3. De organisatie kent één vestiging (a) en één management, maar kan haar activiteiten op meerdere locaties uitvoeren.
  (ad a) Een vestiging is de plaats waar het laagst mogelijke managementniveau aanwezig is dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de processen.
  Toelichting: Hierbij kan worden gedacht aan de fysiotherapeut, die zijn werkzaamheden in meerdere verpleeghuizen verricht of de mobiele thuisverzorger, die van de ene naar de andere cliënt rijdt.
 4. De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Organisaties die qua omvang klein zijn, maar niet aan de bovenstaande criteria voldoen, kunnen niet op de HKZ-norm voor Kleine Organisaties certificeren.

Kosten certificatie
Aan certificatie zijn, los van de tijdsinvestering van de organisatie zelf, kosten verbonden. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt onder andere af van de grootte van de organisatie, het type dienstverlening en de daaraan verbonden risico’s. Het is aan de certificerende instelling om een goede inschatting te maken en een offerte uit te brengen.

In de offerte baseren certificerende instellingen zich op de afspraken die zijn vastgelegd over de toetsing (NTA 8224), onder andere over de tijdsbesteding voor certificatie. Het certificaat wordt, na een positief verlopen audit, verleend voor 3 jaar. Naast de initiële audit wordt twee keer een jaarlijkse controle uitgevoerd. Voor certificatie op basis van de HKZ-norm voor Kleine organisaties geldt het volgende:

 • initiële certificatie: 1 mandag (exclusief benodigde tijd voor rapportage)
 • 1ste jaarlijkse controle: 0,5 mandag (exclusief benodigde tijd voor rapportage)
 • 2de jaarlijkse controle: 0,5 mandag (exclusief benodigde tijd voor rapportage)

 

Voor hercertificatie geldt een 0,5 mandag (exclusief benodigde tijd voor rapportage), indien de organisatie in de voorafgaande periode afdoende heeft aangetoond dat het systeem geïmplementeerd is, onderhouden en verbeterd wordt. Indien dit niet het geval is, zal de hercertificatie tot maximaal 1 dag (exclusief benodigde tijd voor rapportage) in beslag nemen.

Naast de kosten voor de audit wordt bij het verlenen van het certificaat eenmalig een afdracht aan HKZ in rekening gebracht. Deze afdracht wordt onder andere besteed aan het actueel houden van de normen en harmonisatie van de toetsing (zie ook ‘document afdrachten’)

Bent u benieuwd wat de kosten voor uw organisatie zijn, neem dan vrijblijvend contact op met één van de certificerende instellingen.

HKZ raadt u aan om met meerdere certificerende instellingen contact op te nemen., Naast het feit dat de tarieven die zij hanteren kunnen verschillen, is het ook van belang dat u een klik heeft met de certificerende instelling die bij u langs komt.

 

Geldige versie

Versie 2021.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Kleine Organisaties geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt. Zie hiervoor Addendum HKZ.

 

Aanvullende branchespecifieke informatie

Aanvullende informatie:

Hoewel de norm (versie 2021) op een aantal punten inhoudelijk gewijzigd is, is de basis hetzelfde gebleven. Download de vergelijkingstabel om te zien wat er veranderd is ten opzichte van de 2010 versie.

Overgangsregeling

Voor organisaties die al gecertificeerd zijn op de HKZ-norm voor Kleine organisaties versie 2010 geldt een ruime overgangsregeling. Deze houdt in dat organisaties de gelegenheid krijgen om tot 5 oktober 2023 over te stappen op de nieuwe versie. HKZ raadt aan om al in een vroeg stadium met de certificerende instelling te bespreken wat een geschikt moment is om over te stappen. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens een her-certificatie of één van de vervolgaudits.

 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

U kunt hier de norm bestellen