Certificatie onder accreditatie

Certificatie
Bij certificatie toetst een onafhankelijke certificerende instelling of het kwaliteitssysteem van een organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde eisen. Hiermee wordt een strikte scheiding gerealiseerd tussen de partij de normen vastlegt (HKZ) en de toetsende instantie (de certificerende instelling). Deze scheiding is de basis voor een onafhankelijke en betrouwbare toetsing.

HKZ-certificatie onder accreditatie
De Raad voor Accreditatie (RvA) is de gezaghebbende organisatie in Nederland die accreditaties verleent aan certificerende Instellingen.
Voor certificatie onder accreditatie geldt een aantal strikte regels. Certificerende instellingen die een contract afsluiten met HKZ toetsen in overeenstemming met deze regels. De Raad voor Accreditatie controleert of deze afspraken worden nageleefd.

In dit bestand vindt u een overzicht van certificerende instellingen met daarbij de HKZ-norm waarop ze certificeren. In dit overzicht staan ook de certificerende instellingen met de betreffende HKZ accreditaties.