Kosten van certificatie

Aan certificatie zijn, los van de tijdinvestering van de organisatie zelf, kosten verbonden. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt samen met de grootte van de organisatie (het aantal fte’s). HKZ heeft op basis van internationale regels en in samenspraak met de branches zelf, het Centraal College van Deskundigen en de certificerende instellingen, vastgelegd hoe de toetsing uitgevoerd moet worden. Zo wordt gerealiseerd dat iedere certificerende instelling (CI) op dezelfde manier toetst.

Vastgelegde afspraken
De afspraken over deze toetsing zijn vastgelegd in NTA 8224. In dit document is onder meer een mandagentabel opgenomen. Hiermee is het voor iedere organisatie inzichtelijk hoeveel tijd de toetsing in beslag neemt.

Tarieven certificerende instellingen
De afspraken over de mandagen liggen vast. Iedere CI hanteert uiteraard een eigen tarief. Om een inschatting van de kosten voor certificatie te kunnen maken, is het raadzaam om een aantal offertes op te vragen bij de aangesloten certificerende instellingen.

Afdracht aan HKZ
Op de offerte die een CI uitbrengt, staat naast de kosten voor het uitvoeren van de audit ook de post ‘afdracht HKZ’.

Meer informatie 
In dit document vindt u meer informatie over de hoogte van de afdracht en de wijze waarop HKZ deze afdracht besteedt ten behoeve van onderhoud en vernieuwing van het HKZ-certificaat en de harmonisatie van de toetsing.