De Gezondheidsraad positief over HKZ-certificatie

De Gezondheidsraad heeft zich positief uitgelaten over HKZ-certificatie van hemofiliebehandelcentra en hiv-behandelcentra. Zij stelt dat het van belang is dat de behandeling van patiënten met hemofilie en hiv geconcentreerd blijft in gespecialiseerde centra die zijn gecertificeerd op kwaliteit.

Daarnaast stelt de raad dat andere soorten zorg, waarin zich vergelijkbare risico’s voordoen, een dergelijk certificatiesysteem kunnen inzetten om kwalitatief goede zorg te garanderen. Dit staat in het rapport ‘Hemofilie, hiv en de Wbmv’, dat de voorzitter van de Gezondheidsraad op 21 april jl. heeft aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Voorheen was de kwaliteit van hiv- en hemofiliezorg gewaarborgd via de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv). Met de uitstroom uit de Wbmv zijn beide vormen van zorg opgenomen in het vrije segment. Dit betekent dat zorgverzekeraars zelf mogen bepalen waar ze de zorg inkopen met het risico dat betaalbaarheid van zorg het wint van de kwaliteit.
Om toch de kwaliteit te waarborgen heeft de minister van VWS de ontwikkeling van een HKZ-kwaliteitssysteem voor beide vormen van zorg (financieel) gestimuleerd. De minister vroeg de Gezondheidsraad te onderzoeken of beide kwaliteitssystemen adequaat zijn om verantwoorde zorg te kunnen borgen. De Gezondheidsraad stelt dat de HKZ-kwaliteitssystemen zonder twijfel complete, internationaal gedragen normen neerleggen waaraan behandelcentra dienen te voldoen om kwalitatief goede zorg te bieden. Zij pleit tevens bij de minister voor aanvullende regelgeving die garandeert dat zorgverzekeraars de zorginkoop beperken tot gecertificeerde centra.

Toetsing en certificatie

Afgelopen jaren heeft HKZ in nauwe samenwerking met de sector hard gewerkt aan kwaliteitsnormen voor de hemofilie- en hiv-behandelcentra. Naast normen heeft de sector ook afspraken gemaakt over de toetsing ervan. Dit gebeurt niet door HKZ zelf, maar door gespecialiseerde onafhankelijke instellingen die onder toezicht staan van de Raad voor Accreditatie.

Bij HKZ-certificatie spelen deskundigen uit de eigen sector een grote rol. Zo zijn naast een onafhankelijke lead-auditor ook behandelaars en verpleegkundigen betrokken die voor het afnemen van audits een speciale opleiding hebben gevolgd.

HKZ

HKZ heeft voor meer dan 30 sectoren in zorg en welzijn normtrajecten begeleid, waarvoor draagvlak bestaat bij brancheorganisaties, cliëntenorganisaties, beroepsgroepen en financiers. Inmiddels staan er bijna 4000 certificaten uit en zijn meer dan 10.000 organisaties in het bezit van een HKZ-certificaat.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over HKZ-normen, certificatie of het normalisatieproces kunt u contact opnemen met NEN Zorg & Welzijn. Telefoonnummer 015 2 690 318 of stuur een e-mail met uw vraag/opmerking naar info@hkz.nl.

De publicatie ‘Hemofilie, hiv en de Wbmv’, is te downloaden via www.gr.nl