Wat is het verschil tussen certificatie, accreditatie en visitatie?

8Bij certificatie toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Er bestaan twee vormen van certificatie:

Certificatie onder accreditatie van de Raad
Certificatie onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Zo moet de toetsing plaatsvinden door een onafhankelijke certificeerder die niet tegelijk een adviserende rol mag vervullen. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur en tussentijdse toetsing is verplicht. Voorbeelden zijn ISO-certificatie en HKZ-certificatie.

Certificatie niet onder accreditatie van de Raad
Certificatie, niet onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie
Een voorbeeld hiervan is het Model Intern Kwaliteitssysteem voor Verpleeghuizen (MIK-V). Dit toetsingssysteem is ontwikkeld door de branchevereniging Arcares. Het normenpakket is ontwikkeld door een adviescollege. De certificering is uitbesteed aan één onafhankelijke certificatie-instelling.

Accreditatie
De formele definitie luidt: de erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren.
De Raad voor Accreditatie is de gezaghebbende organisatie die accreditaties verleent aan certificerende instellingen, onder andere om te toetsen op basis van de HKZ-schema’s.

Visitatie
Visitatie is een vorm van onderlinge toetsing. Het is een structuurgerichte beoordeling van kwaliteit door vakgenoten uit een soortgelijke instelling. Zij toetsen het professioneel handelen aan de hand van door de beroepsvereniging geaccepteerde criteria. Van oudsher vindt visitatie veel plaats bij medisch specialisten en huisartsen. Als visitiatiecriteria landelijk gehanteerd worden, kunnen ze in een certificatieschema opgenomen worden. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de dialysecentra.