Grip op kwaliteit binnen gemeenten met HKZ

Hoe krijgt u als gemeente grip op de kwaliteit van de dienstverlening van organisaties waar u (jeugd)zorg inkoopt? En hoe beperkt u de risico’s op imagoschade? Vragen waar gemeenten een antwoord op moeten hebben sinds ze er – met de overheveling van de AWBZ naar de Wmo, én de invoering van de nieuwe Jeugdwet – meer verantwoordelijkheden bij hebben gekregen. Om meer zicht te krijgen op dit nieuwe terrein heeft HKZ de afgelopen periode een onderzoek laten uitvoeren naar het inkoopbeleid van gemeenten ten aanzien van zorg en het sociale domein.

Door middel van telefonische interviews zijn beleidsadviseurs ondervraagd die actief zijn op het gebied van de Wmo, (jeugd)zorg en het sociale domein. Het onderzoek was toegespitst op de vraag of het hebben van een certificaat voor zorginstellingen onderdeel uitmaakt van de inkoopcriteria.Van alle 373 gemeenten in Nederland die ondervraagd zijn, heeft ruim een derde meegewerkt aan het onderzoek (38%). Daarvan geeft ruim 90% aan het HKZ-keurmerk als inkoopcriterium te hanteren. Ook wordt het ISO-keurmerk 9001 of NEN-EN 15224 veelvuldig genoemd. Van de gemeenten die nu geen certificaat vereisen, geeft meer dan een kwart aan dit in de toekomst mogelijk wel te gaan doen.

Van de gemeenten die inkoopcriteria hanteren richting (jeugd)zorgaanbieders, geeft meer dan de helft aan dat het hebben van een certificaat onderdeel vormt van de inkoopcriteria. Een klein deel van de gemeenten die dit niet hanteren, geeft aan te volstaan met wet- en regelgeving of branche-eisen en geen aanvullende criteria te stellen. Er wordt niet specifiek benoemd om welke branche-eisen het gaat.

Opvallend is dat een aantal gemeenten niet precies kan aangeven welke inkoopeisen zij hanteren. Als mogelijke verklaring hiervoor wordt genoemd dat de inkoop regionaal of provinciaal wordt geregeld, of dat de eisen vanuit verzekeraars in het kader van AWBZ zijn overgenomen.

Meer informatie:
Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u weten hoe HKZ u behulpzaam kan zijn in het verstrekken van kwalitatief goede zorg aan uw burgers? Neem dan gerust contact op met HKZ via info@hkz.nl of bel naar (015) – 2690 318.