Herziening HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg

In januari van dit jaar is HKZ gestart met de herziening van de HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg 2009. De brancheorganisatie Revalidatie Nederland heeft HKZ de opdracht gegeven om de norm te actualiseren.

Redenen herziening
Er is een aantal redenen voor de herziening.

De oude norm is compatibel met ISO 9001:2008 en inmiddels is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Om de ISO-compatibiliteit te handhaven, wordt de norm aangepast aan de nieuwe ISO 9001. Op de website van HKZ (www.hkz.nl) vindt u hier meer informatie over in de folder ‘Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015’.

Daarnaast hebben er in 2015 veranderingen en verschuivingen in het zorgveld plaatsgevonden. De AWBZ is afgeschaft en de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn ingevoerd.

Partijen zoals zorgverzekeraars en gemeenten hebben hierdoor een andere rol gekregen in het zorgveld dan voorheen. Bij de herziening wordt in kaart gebracht in welke mate dit van invloed is op de nieuwe norm.

Zorginstituut Nederland heeft een nieuwe duiding opgesteld van wat medisch specialistische revalidatiezorg feitelijk inhoudt. Deze duiding wordt onderdeel van de gebiedsbeschrijving in de nieuwe HKZ-norm.

In september 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) revalidatiecentra getoetst. Uitkomsten hiervan verschijnen in een rapport in april van dit jaar.. Mogelijk hebben deze uitkomsten invloed op de eisen in de HKZ-norm.

Draagvlak
Bij de herziening van deze norm worden alle stakeholders (zoals de Vereniging Revalidatie Artsen (VRA), aanbieders van medisch specialistische revalidatiezorg, cliëntenvertegenwoordiging en financiers) en overige belanghebbenden betrokken. Dit om een zo breed mogelijk draagvlak voor de nieuwe norm te creëren. Naar verwachting zal de HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg 2016 eind dit jaar worden gepubliceerd.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit herzieningstraject kunt u contact opnemen met de consultants Mirjam van der Gugten (
Mirjam.vanderGugten@nen.nl) of Nienke Weijer (n.weijer@hkz.nl), telefoon (015) 2 690 318.