HKZ-norm Zorg&Welzijn, een onafhankelijk en betrouwbaar keurmerk

De HKZ-norm Zorg&Welzijn is niet onder accreditatie gebracht. Wat houdt dit precies in? En is dit keurmerk dan wel betrouwbaar? Kaat van der Haar, consultant bij NEN en betrokken bij de ontwikkeling van deze norm, licht dit toe.

Waarom is de HKZ-norm Zorg&Welzijn ontwikkeld?
‘Organisaties bieden steeds vaker meerdere vormen van dienstverlening aan, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, verzorging, dagbesteding en gehandicaptenzorg. Om HKZ-gecertificeerd te blijven, moesten dit soort organisaties gebruik maken van meerdere HKZ-normen. De HKZ-norm Zorg&Welzijn is een norm voor alle zorg- en/of dienstverlening binnen zorg en welzijn.

Bovendien was er behoefte aan een soort ‘frisse wind’ in de wereld van certificatie. Andere afspraken over de manier hoe wordt getoetst ,waarbij overlap van controles wordt verminderd en organisaties die al langer op een goede manier presteren, minder frequent gecontroleerd worden.’

Hoe ziet de HKZ-norm Zorg&Welzijn eruit?
De norm bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op ISO9001:2015. Is er dan wel wat veranderd in vergelijking tot andere HKZ-normen? ‘Ja zeker! Ten eerste is de norm geschreven in een taal die zeer begrijpelijk is. De focus ligt op de uitkomsten, niet op het beschrijven van werkwijzen en procedures. Bovendien bevat de norm eisen voor hedendaagse thema’s zoals eigen regie van de patiënt, risicomanagement, professionele vrijheid en thema’s uit de Governance code.’

Waarom is deze norm niet onder accreditatie gebracht?
‘Er is behoefte aan andere afspraken over de toetsing. Organisaties die al jarenlang gecertificeerd zijn en hiermee bewijzen hun zaken goed op orde te hebben, wilden graag minder toezichtlast. In de afspraken over de toetsing van HKZ-Zorg&Welzijn staat dat organisaties, die aantonen dat zij een volwassen kwaliteitsmanagementsysteem hebben, in aanmerking komen voor een reductie van het aantal vervolgbezoeken. Zij worden dan niet jaarlijks, maar één keer per anderhalf jaar bezocht. Dit scheelt geld en tijd.
Deze afspraak wijkt af van de eis in ISO 17021-1, waarin is opgenomen dat organisaties jaarlijks getoetst moeten worden om een certificaat te behouden. Accreditatie vindt plaats op basis van deze norm. Omdat de toetsing van HKZ-Zorg&Welzijn op dit punt afwijkt van ISO 17021-1, is toetsing onder accreditatie niet mogelijk.’

Is dit keurmerk dan wel betrouwbaar?
‘Ja, want de toetsing voldoet verder aan alle eisen uit ISO 17021-1. Certificatie gebeurt door certificerende instellingen die betrouwbaar en onafhankelijk toetsen. De HKZ-norm Zorg&Welzijn wordt getoetst door competente (lead)auditoren, die zelf materiedeskundig zijn voor de sector waar de audit plaats vindt of over materiedeskundigen in hun auditteam beschikken.’

Hoe wordt het toezicht op de toetsing uitgevoerd?
‘Enkel certificerende instellingen, die een licentieovereenkomst met NEN hebben afgesloten en voldoen aan een aantal eisen, mogen toetsen op deze norm. Het daadwerkelijke toezicht op de toetsing wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de NEN Commissie Schemabeheer. Deze commissie is een onafhankelijk gremium binnen NEN en controleert of certificerende instellingen toetsen in overeenstemming met de afspraken.’

Waar kunnen organisaties terecht met vragen over de norm of over de toetsing?
‘Organisaties kunnen bij hun eigen certificerende instelling informatie opvragen over deze norm. Maar, zij kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met HKZ via info@HKZ.nl