Kwaliteitsplatform VV&T

In december 2014 heeft HKZ onder HKZ-gecertificeerde VV&T-instellingen de mening gepeild omtrent een mogelijke herziening van de HKZ-norm voor VV&T, versie 2010.

Hoewel de certificaathouders over het algemeen vonden dat deze norm herzien moet worden is besloten om hiermee te wachten. Dit omdat de ontwikkelingen in de langdurige zorg en thuiszorg nog veel onzekerheden met zich meebrengen en omdat de impact ervan op een herziening van de norm nog te onduidelijk is. HKZ heeft daarom samen met brancheorganisaties BTN en SPOT en diverse kwaliteitsfunctionarissen van HKZ-gecertificeerde VV&T-instellingen tijdelijk een kwaliteitsplatform opgericht. Dit kwaliteitsplatform volgt alle ontwikkelingen in de langdurige zorg en thuiszorg nauwgezet. In 2016 zal alle input gebruikt worden om de huidige norm te herzien.

Een eerste bijeenkomst vond in april van dit jaar plaats. Er werd onder meer gesproken over de rol van de financiers (zorgverzekeraars en gemeentes), de autonomie van de professional, de inzet van informele zorg, ketenzorg en mogelijke risico’s op het gebied van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Ook werden brainstormsessies gehouden en werd nagedacht over mogelijk nieuwe thema’s die meegenomen kunnen worden bij de herziening van de HKZ-norm. Daarnaast werd nagedacht over wat de impact kan zijn van financiers en gemeenten op de thema’s en normen. Tenslotte werd vanuit HKZ informatie gegeven over de te verwachten wijzigingen op basis van ISO 9001:2015 in de huidige HKZ-norm voor VV&T.

In december van dit jaar vindt een laatste bijeenkomst plaats. Opnieuw zal dan worden bekeken wat de ontwikkelingen in de langdurige zorg en thuiszorg op dat moment zijn en wat voor knelpunten dit oplevert. Met diverse uitgenodigde partijen zal een uitwisseling hierover plaatsvinden. Er wordt aandacht besteed aan mogelijke oplossingen voor deze knelpunten en aan de vraag hoe een herziening van de HKZ-norm daar wellicht bij kan helpen.