Nieuwe HKZ-norm voor dialysecentra is simpel, maar toch uitdagend

De nieuwe norm voor dialysecentra legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het beschrijven van processen en protocollen. Borging van de kwaliteit van de organisatie en de veiligheid van de patiënt blijven van groot belang. Het analyseren van risico’s en het hebben van een veilige cultuur zijn de randvoorwaarden waaraan hoge eisen gesteld worden. Dit alles met als doel een tevreden patiënt die ervan uit kan gaan dat hij topzorg krijgt. Dialysecentra dienen voor 15 september 2018 de overstap te hebben gemaakt naar de nieuwe norm.

Herziening in opdracht van Nefrovisie
De HKZ-norm is in opdracht van Nefrovisie herzien. Directe aanleiding hiervoor was het verschijnen van ISO 9001:2015. Daarbij sloot de norm niet meer aan bij de wensen van de branche op het gebied van kwaliteit.

Risicomanagement en uitkomsten
Weten welke risico’s er zijn en deze uitpluizen, zodat duidelijk is welke maatregel genomen moet worden. In de nieuwe norm wordt dit op organisatie-, proces- en patiëntniveau verwacht. Hierbij moeten dialysecentra aantonen dat deze maatregelen geëvalueerd worden en dat de uitkomsten leiden tot verbeteringen.

In plaats van naar beschrijvingen (‘klopt de procedure?’) wordt gekeken naar de uitkomsten van de zorgverlening. Zorgverlening die is bepaald in samenspraak met de patiënt.

Enerzijds door het houden van evaluaties met de patiënt en door middel van tevredenheidsonderzoeken. Anderzijds door gegevens te verzamelen voor landelijke benchmarking.

Proactieve veiligheidscultuur
De HKZ-norm eist dat de veiligheidscultuur proactief moet zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan het begrip ‘veilige cultuur’. Organisaties met een proactieve veiligheidscultuur hebben bijvoorbeeld een directie, die medewerkers niet afrekent op fouten, maar die het melden van fouten en onveilige situaties stimuleert. Incidenten worden op afdelingsniveau besproken en oorzaken worden geanalyseerd. Er is risicobewustzijn onder medewerkers en patiënten, en men spreekt elkaar aan op onveilig gedrag.

Overgangsperiode
De nieuwe norm is compatibel met ISO 9001:2015. Dit brengt met zich mee dat dialysecentra de overstap naar de nieuwe norm gemaakt moeten hebben voor 15 september 2018. Dit kan tijdens een controle audit of tijdens hercertificatie. Advies is om hier al in een vroeg stadium afspraken over te maken met de betreffende certificerende instelling.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Kaat van der Haar-Coessens, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 318.