Nieuwe HKZ-norm voor Eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie

De nieuwe norm voor Eerstelijns gezondheidszorg van het ministerie van Defensie is gepubliceerd. De norm legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het beschrijven van processen en protocollen. De norm is in lijn gebracht met ISO 9001:2015 en borging van de kwaliteit van de organisatie blijft van groot belang. Daarnaast maakt de module patiëntveiligheid nog steeds onderdeel uit van de norm. Gezondheidscentra hebben de mogelijkheid om hier aanvullend op te worden gecertificeerd.

Herziening in opdracht van het ministerie van Defensie
De HKZ-norm is in opdracht van het Ministerie van Defensie herzien. Aanleiding hiervoor was enerzijds het verschijnen van ISO 9001:2015. Anderzijds heeft defensie in 2016 een defensie-breed geïntegreerd eerstelijns gezondheidszorgbedrijf neergezet dat valt onder de Defensie Gezondheidsorganisatie. De wens bestond om voor dit eerstelijns gezondheidszorgbedrijf ook één centraal kwaliteitsmanagementsysteem te hebben. In de nieuwe situatie zijn er defensie-breed dertig gezondheidscentra die opgaan voor HKZ-certificatie.

Als basis voor de ontwikkeling van deze defensie brede norm gold de HKZ-norm voor Gezondheidscentra van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) versie 2010. Tegen deze norm waren alle zeven gezondheidscentra van de luchtmacht gecertificeerd. Omdat de gezondheidscentra van luchtmacht, landmacht en marine dit jaar fuseerden, is aan HKZ gevraagd de norm voor de luchtmacht te verbreden. Hiermee is deze nu ook toepasbaar is voor landmacht en marine, en daarmee voor het nieuwe eerstelijns gezondheidszorgbedrijf.

Risicomanagement en uitkomsten
In de nieuwe norm wordt aandacht besteed aan risicomanagement op organisatie-, proces- en patiëntniveau. Het kwaliteitsmanagementsysteem kan dan zo worden ingericht dat risico’s op alle niveaus worden beheerst, de zorgverlening wordt verbeterd en dat mogelijkheden zo veel mogelijk worden opgepakt. Genomen maatregelen worden geëvalueerd en uitkomsten leiden tot verbeteringen. Hiermee wordt risicomanagement allesomvattend.

Zorgverlening wordt bepaald in samenspraak met de patiënt. In plaats van het beoordelen van procedures wordt gekeken naar de uitkomsten van de zorgverlening. Dit vindt plaats door met de patiënt te evalueren en door het houden van tevredenheidsonderzoeken.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het herzieningsproces kunt u contact opnemen met Jojanneke Bolder en Nienke Weijer, consultants Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 318.

De norm Eerstelijns gezondheidszorg voor het Ministerie van Defensie kunt u bestellen in de normshop van NEN.