Nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie nu beschikbaar

Per 10 april 2017 is er een nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie beschikbaar. Een norm die beter aansluit bij kleine praktijken en voldoende uitdaging biedt voor grotere (netwerk) praktijken. Een norm waaraan fysiotherapeuten, de branchevereniging, patiënten en zorgverzekeraars een bijdrage leverden. Een norm waar breed draagvlak voor is.

Groen licht voor HKZ-certificatie
Fysiotherapeuten moeten al zoveel administreren en aantonen. Voegt HKZ-certificatie dan nog iets toe? Tijdens het vooronderzoek, gehouden onder fysiotherapeuten en verzekeraars, werd deze vraag positief beantwoord: “HKZ- certificatie heeft een meerwaarde, het ondersteunt de bedrijfsvoering van de praktijken en zorgt voor efficiënte processen. Praktijken met een HKZ-certificaat blijven verbeteren en leren. Dit leidt mede tot doelmatige zorg.”

Adviezen zoals ’’Het goede behouden en de norm aanpassen aan nieuwe inzichten. Dat betekent minder nadruk op administreren, meer uitgaan van risico’s en het stellen van eisen gericht op uitkomsten. En geef de professional de ruimte’ zijn meegenomen bij de revisie.

Onvoldoende vertrouwen bij toetsing van grote samenwerkingsverbanden
Tijdens het vooronderzoek werd duidelijk dat er onvoldoende vertrouwen is in de zogenaamde multisite-toetsing. Van deze toetsing is sprake als grote samenwerkingsverbanden onder het zelfde certificaat vallen. Verzekeraars gaven ons de opdracht mee om deze regels kritisch te evalueren.

Nieuwe afspraken over de manier waarop wordt getoetst
Vertegenwoordigers van kleine en grote praktijken hebben samen met certificerende instellingen gewerkt aan nieuwe afspraken over de toetsing. Deze werden getest bij praktijken om te zien of ze werkbaar waren. Zo is er afgesproken dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen kleine en grote praktijken. Voor de toetsing van kleine praktijken tot 10 fte is minder tijd nodig. Hierdoor wordt de toetsing goedkoper. Voor grotere praktijken is de toeslag van 15%, om tot de vaststelling van de formatie te komen, wordt geschrapt.

De regels voor ‘multisite-toetsing’ zijn aangescherpt:

 • om toe te treden tot een gecertificeerd netwerk, moet eerst een certificatie-audit met goed gevolg afgerond zijn;
 • er is een duidelijke definiëring opgenomen van de begrippen ‘locatie’ en ‘vestiging’;
 • indien multisitecertificatie toegepast wordt, moet de praktijk interne audits uitvoeren.

De interne audits voorafgaand aan de initiële audit moeten hebben plaatsgevonden binnen 3 jaar voorafgaand aan die initiële audit. Tijdens elke certificatieperiode moeten opnieuw alle vestigingen onderwerp van een interne audit zijn geweest.

Wat verandert er in de nieuwe norm?
De nieuwe norm voor fysiotherapeuten:

 • bevat minder details dan de vorige versie;
 • is geschikt voor extra- en intramurale praktijken;
 • sluit beter aan bij kleine praktijken;
 • is goed te gebruiken door grotere (netwerk)praktijken (de toelichting bevat voorbeelden over hoe de toetsing kan plaatsvinden bij deze praktijken);
 • bevat randvoorwaarden om praktijken te ondersteunen bij:
 1. het opzetten van een meerjaren kwaliteitsbeleid;
 2. de kwaliteit van behandelen;
 3. de kwaliteit van de dossiervoering;
 4. verbeteren op basis van relevante uitkomsten (waaronder PROMS);
 5. het verbeteren van de doelmatigheid.
 • bevat de thema’s uit het MKIB (Masterplan Kwaliteit in Beweging);
 • is niet compatibel met ISO 9001:2015, maar bevat wel alle principes voor kwaliteitsmanagement en het omgaan met risico’s;
 • wordt onder accreditatie getoetst,Hiermee is gegarandeerd dat de toetsing op een onafhankelijke en betrouwbare manier gebeurt. De Raad voor Accreditatie ziet hierop toe.

Overgangsperiode
De oude norm is compatibel met ISO 9001:2008 en vervalt hierdoor op
15 september 2018. Dit houdt in dat praktijken, die gecertificeerd willen blijven op HKZ, de overstap voor 15 september 2018 moeten maken. Dit kan tijdens een controle audit of tijdens hercertificatie. Advies is om hier al in een vroeg stadium afspraken over te maken met de betreffende certificerende instelling.

Info op de kwaliteitsdag over de nieuwe norm
Op 16 mei aanstaande organiseert HKZ een kwaliteitsdag. Een dag waarbij kwaliteitsmedewerkers en professionals ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen over kwaliteitsvraagstukken. Tijdens deze kwaliteitsdag krijgt u informatie over de nieuwe norm en wordt een informatiemarkt ingericht waar u al uw vragen kunt stellen aan HKZ-partners en certificerende instellingen.

Noteer deze datum in je agenda en meld je aan.

Bestellen van de nieuwe norm
De nieuwe norm is te bestellen via de webshop van NEN

Voor inhoudelijke informatie over deze norm kunt u contact opnemen met Kaat van der Haar, consultant NEN-HKZ Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 318.