Nieuwe HKZ-norm voor zorg en welzijn openbaar voor commentaar

Het concept van de HKZ-norm voor zorg en welzijn is gepubliceerd voor openbaar commentaar. Tot 11 december 2017 kunnen belanghebbende partijen het concept inzien en commentaar leveren.

Directe aanleiding voor de ontwikkeling van deze norm is de ontschotting in activiteiten bij organisaties. Door wijzigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden organisaties vaak verschillende soorten van zorg- en dienstverlening aan. Hierdoor worden organisaties die HKZ gecertificeerd willen zijn (bijvoorbeeld als eis vanuit de gemeente of zorgverzekeraar) verplicht te certificeren op meerdere HKZ-normen. De HKZ-norm voor zorg en welzijn biedt organisaties die willen vasthouden aan HKZ-certificatie, één HKZ-norm voor alle organisaties in de zorg en welzijnssector.

Hoe ziet de norm er uit?

Geen lijstjes met wat een organisatie moet beschrijven, maar uitgaande van risico’s op organisatie en procesniveau. Dit helpt organisaties om aan de slag te gaan met zaken die er echt toe doen. Zo komt de nadruk meer te liggen op leren en verbeteren in plaats van het maken van dikke kwaliteitshandboeken en het opzetten van een papieren tijger.

In de norm zijn eisen opgenomen die aansluiten bij actuele thema’s zoals:

  • eigen regie van de cliënt;
  • maatwerk voor de cliënt;
  • shared decision making;
  • samenwerking met interne en externe ketenpartners;
  • stakeholderanalyse;
  • ruimte voor professionele vrijheid;
  • veiligheidscultuur;
  • relevante eisen uit de Governance Code;
  • risico analyse op organisatie en procesniveau.

Inkopen van zorg eenvoudiger

Burgers willen een hoge kwaliteit aan zorg en keuzevrijheid in de zorginstellingen waar zij die zorg kunnen verkrijgen. Gemeenten en zorgverzekeraars willen erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van gecontracteerde organisaties in orde is. Het is echter moeilijk om te bepalen welke organisatie goede zorg levert. Dat zorgt ervoor dat het inkopen van zorg complex is. De nieuwe HKZ-norm moet een oplossing bieden voor dit probleem: organisaties die voldoen aan de norm laten aan de buitenwereld zien dat zij een goed werkend kwaliteitssysteem hebben ongeacht de grootte van de organisatie of het type zorg- of dienstverlening dat zij bieden.

Relevante eisen uit de Governancecode

In de norm zijn principes uit de Governancecode opgenomen die betrekking hebben op de interne organisatie. Zo kunnen externe partijen maar ook het bestuur en de raad van toezicht van een organisatie erop vertrouwen dat de principes uit de Governancecode onderdeel zijn van het kwaliteitssysteem.

Commentaar indienen

De norm is in concept klaar. Om ervoor te zorgen dat er breed draagvlak ontstaat voor de norm, bieden wij belanghebbenden en geïnteresseerden de mogelijkheid het concept in te zien en commentaar te leveren. Dit kan online via normontwerpen.nl. Na registratie is het mogelijk het normontwerp in te zien en tekstvoorstellen te doen per paragraaf. Alle commentaren worden in december 2017 besproken in het Centraal College voor de Zorg- en Welzijnssector van HKZ.

Meer informatie

HKZ is onderdeel van NEN (Nederlands Normalisatie instituut). Het HKZ-keurmerk is het grootste keurmerk binnen zorg en welzijn: 11.000 vestigingen hebben een HKZ-certificaat. Aan HKZ-certificatie zijn strenge voorwaarden verbonden: de toetsing wordt uitgevoerd door onafhankelijke certificerende instellingen die gecontroleerd worden door de Raad voor Accreditatie.

Voor meer informatie over deze nieuwe norm of over HKZ: Kaat van der Haar, consultant Zorg & Welzijn/HKZ, telefoon 015 2690 318 of e-mail k.vanderhaar@hkz.nl.