HKZ en ISO

ISO 9001 en NEN-EN 15224

Veel HKZ-normen zijn compatibel met ISO 9001. ISO 9001 is de internationale norm als het gaat om het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties. De ISO compatibele sectorspecifieke HKZ-normen zijn ontstaan vanuit de behoefte in de verschillende sectoren van zorg en welzijn in Nederland. Er is behoefte aan het gebruik van de in de sector gebruikelijke termen. In het onderstaande overzicht van normen vindt u terug of dat ook voor de door u gekozen norm geldt. Dit betekent bijvoorbeeld dat u in uw communicatie aan mag geven dat u ISO 9001 gecertificeerd bent.

Naast HKZ-normen bestaat ook NEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg).

Het is mogelijk om ook op deze norm te certificeren. Voor HKZ en NEN-EN 15224 gelden dezelfde regels voor de toetsing die plaats vindt door certificerende instellingen.

Overzicht van alle ISO 9001:2015 compatibele HKZ-normen:

 1. Algemeen organisatiedeel (rubrieken 4 t/m 9)
 2. Ambulancezorg
 3. Bemiddeling
 4. Dagopvang en buitenschoolse opvang
 5. Dialysecentra
 6. Eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie
 7. Gastouderbureaus
 8. Geestelijke Gezondheidszorg
 9. Gehandicaptenzorg
 10. GHOR
 11. Huisartsendienstenstructuren
 12. Jeugdzorg
 13. Justitiële Jeugdinrichtingen
 14. Kinderopvang
 15. Kraamzorg
 16. Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening
 17. Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang
 18. Medisch Specialistische Revalidatiezorg
 19. Openbare Apotheken
 20. Peuterspeelzalen
 21. Publieke Gezondheidszorg
 22. Reclassering
 23. Sociaal Cultureel Werk en Welzijn Ouderen
 24. Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties

Mocht u een bepaalde norm niet terugvinden, dan is deze norm niet ISO-compatibel of is besloten deze norm op te heffen.