Totstandkoming HKZ-norm

Zorg en Welzijn
HKZ ontwikkelt normen voor zorg en welzijn. Normen zijn niets anders dan vastgelegde afspraken tussen partijen. Zulke afspraken kunnen gaan over de wijze waarop een cliënt wordt behandeld tot en met de manier waarop geleerd wordt van ‘best practices’ en fouten.

Voor HKZ-normen geldt een aantal uitgangspunten:

  1. Het maken van de norm moet worden gedragen door belangrijke stakeholders op het relevante werkterrein binnen zorg en welzijn; daarbij moet in ieder geval draagvlak bestaan bij:
    a. cliënten of cliëntenorganisaties,
    b. aanbieders van het te normeren aanbod (zorg- en welzijnsorganisaties),
    c. belangrijke financiers en opdrachtgevers (bijv. gemeentes of zorgverzekeraars).
  2. Gaat het om normen waar ook op gecertificeerd gaat worden.
  3. Is de norm toegankelijk voor alle partijen, die actief zijn op het relevante werkterrein binnen zorg en welzijn.

Het College van Deskundigen Zorg en Welzijn
Bij de ontwikkeling van de norm worden de belanghebbenden betrokken. Er wordt afgesproken hoe dat gebeurt. Het College van Deskundigen Zorg en Welzijn houdt toezicht op de bovengenoemde uitgangspunten.

Herziening en duur
HKZ-normen worden regelmatig herzien. Ook daarvoor gelden deze uitgangspunten. Of een norm ontwikkeld of herzien wordt hangt ook af van financiering. Het ontwikkelen van een HKZ-norm duurt globaal 9 maanden.