Normen Kleine Organisaties en NEN-EN 15224

De HKZ-norm Kleine Organisaties is ontstaan vanuit de behoefte bij kleine organisaties om zich door middel van certificatie te kunnen presenteren als betrouwbare aanbieder van zorg en welzijn, zonder daarbij te hoeven refereren aan eisen die vaak van toepassing zijn op grotere organisaties met meerdere managementlagen. Deze norm bevat ook een praktische handleiding voor kleine organisaties bij de invulling van de eisen. Daarbij hoort ook een aantal afspraken over de toetsing en certificatie tegen deze norm en de daaraan te besteden audittijd. Deze afspraken worden net als voor de eerder genoemde HKZ-normen centraal gemaakt, en ook hier vindt toezicht plaats door de Raad voor Accreditatie.

NEN-EN 15224 is ontstaan vanuit een Europese behoefte om ISO 9001:2015 te vertalen naar de sector zorg en welzijn. NEN-EN 15224 is een Europese norm, die ISO 9001 in zijn geheel bevat met specifieke extra eisen voor het hele terrein van zorg en welzijn. Zo zijn er specifieke bepalingen ten aanzien van de positie van de cliënt of patiënt en ten aanzien van risicomanagement binnen de zorg. NEN-EN 15224 bevat een aantal kenmerken (aspecten) die een organisatie in haar afwegingen moet meenemen bij het formuleren van de doelen die zij wil behalen.

In 2012 is de stap gezet om certificatie tegen NEN-EN 15224 te binden aan dezelfde voorwaarden als die voor de HKZ-normen gelden en op centraal niveau afspraken te maken over de toetsing daarvan. Ook op deze toetsing houdt de Raad voor Accreditatie toezicht. Organisaties die zijn gecertificeerd tegen NEN-EN 15224 zijn opgenomen in een apart register.