Zorgmarkt

De zorgmarkt heeft zich verder ontwikkeld:

  • De decentralisatie van de zorg in Nederland heeft geleid tot zorgaanbieders die minder dan voorheen sector gebonden zijn;
  • Veel organisaties zijn inmiddels vertrouwd met de principes van kwaliteitsmanagementsystemen en zijn al langer gecertificeerd;
  • Organisaties vinden dat de regelgeving, de eisen op het terrein van verantwoording (toezicht, verantwoording naar financiers en ook certificatie) is doorgeschoten. Er is een tendens om kwaliteit weer meer aan de professional over te laten;
  • Bestuurlijke verantwoordelijkheid en governance spelen een grotere rol;
  • De zorg kent vooral in het kader van de vergrijzing een verschuiving van ‘genezing’ naar ‘omgaan met’ en daarmee ook een grotere verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt in de eigen regie. De HKZ-norm Zorg & Welzijn is een niet sector specifieke norm, die inspeelt op deze ontwikkeling. Dit  betreft zowel de inhoud als de afspraken over certificatie. De hierboven genoemde thema’s komen in de norm aan de orde. De afspraken over certificatie en toetsing houden in deze norm rekening met het feit dat organisaties al langer gecertificeerd zijn en met het feit dat organisaties, in het kader van toezicht en verantwoording, al veel activiteiten moeten verrichten en gegevens moeten aanleveren.

De afspraken rond certificatie passen daarmee niet binnen het kader dat door de Raad van Accreditatie wordt gehanteerd. Er worden vanuit HKZ wel eisen gesteld aan de certificerende instellingen die hun onafhankelijkheid moeten garanderen. Er wordt onder verantwoordelijkheid van de NEN-commissie schemabeheer en conform het NEN-handboek schemabeheer toezicht gehouden op de wijze waarop certificerende instellingen hun beoordelingen en certificatie uitvoeren.