Norm: Ambulancezorg (HKZ 146, 123)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Ambulancezorg (HKZ 146, 123)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm heeft betrekking op de ambulancezorg. Het proces ambulancezorg loopt van melding bij de meldkamer ambulancezorg tot en met overdracht van de patiënt aan de ketenpartner, of (zorg)advies, of doorverwijzing naar een andere zorg- of hulpverlener.

In de nota ‘Verantwoorde Ambulancezorg’ staat ambulancezorg omschreven als ‘de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener’.

Hoofddoel van ambulancezorg is het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. Ambulancezorg wordt geleverd door de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De RAV is integraal verantwoordelijk voor het verrichten van verantwoorde ambulancezorg, zowel van een dagelijkse routinematige situatie als bij rampen en ongevallen.

De RAV wordt gecertificeerd voor de rubrieken 1 t/m 9. Het is mogelijk dat meerdere RAV-en samen dezelfde meldkamer ambulancezorg (MKA) in hun primaire proces voegen ten behoeve van de invulling van rubriek 1 t/m 3.

Indien een organisatie krachtens een schriftelijke overeenkomst met een RAV volledige ambulancezorg of onderdelen daarvan uitvoert, kan deze gecertificeerd worden voor de ambulancezorg die in de overeenkomst is vastgelegd.

Geldige versie

Versie 2015+A1:2018 nl (voor versie 2015 geldt een overgangstermijn tot 18-12-2020).

U kunt bij deze norm gebruik maken van de HKZ-werkboeken ‘Van start naar finish’ en ‘Focus op veiligheid’. In deze werkboeken krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteits- of veiligheidsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie en dit te onderhouden.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er bestaat een module cliënt-/patiëntveiligheid bij deze norm. In combinatie met de hierboven genoemde normen, bevatten deze de eisen voor zowel het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie als het veiligheidsmanagementsysteem. De eisen uit de module cliënt-/patiëntveiligheid zijn optioneel.

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van de tijdsbesteding voor cliënt-/patiëntveiligheid in combinatie met de HKZ-norm Ambulancezorg (ter beoordeling van het KMS). Zie hiervoor Addendum HKZ. 

Aanvullende branchespecifieke informatie

U vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep Ambulancezorg bij de ontwikkeling van de norm versie 2011.

U kunt hier de norm bestellen