Norm: Dialysecentra (HKZ 128, 123)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Dialysecentra (HKZ 128, 123)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van alle dialysecentra in Nederland. De norm heeft betrekking op alle activiteiten van deze centra betreffende chronische nierschade (stadium 4 en 5). Onder deze activiteiten vallen: voorbereidingen en behandelingen van hemodialyse, peritoneale dialyse en acute dialyse, de fase waarin wordt voorbereid op niertransplantatie (niet op de transplantatie zelf) en de palliatieve begeleiding, indien de patiënt niet start of stopt met de behandeling waarbij de nefroloog hoofdbehandelaar blijft. Nazorg bij transplantatiepatiënten (stadium 1 t/m 3) of de zorg aan transplantatiepatiënten vallen hierbuiten.
Dit betekent dat de norm van kracht is vanaf de voorbereiding op nierfunctievervangende behandeling tot en met het moment waarop met de dialyse wordt gestopt. De norm is ook van toepassing op centra die chronische kinderdialyse uitvoeren.

Initiële certificatie of hercertificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem omvat alle locaties van een dialysecentrum.
Vakantie- of gastdialyses die worden uitgevoerd door het dialysecentrum vallen onder deze norm.
De norm heeft geen betrekking op instellingen die alleen continue technieken uitvoeren in intensive care setting.

Duiding van de term ‘nierschade’ in deze norm:
in stadium 4 is sprake van ernstig vermindere nierfunctie (15-29 GFR), in stadium 5 is sprake van een zeer ernstig verminderde nierfunctie (<5 GFR). Formeel wordt in stadium 4 de term ‘nierschade’ gebruikt en in stadium 5 ‘nierfalen’. In deze norm wordt alleen het woord ‘nierschade’ gebruikt; hiermee wordt in deze norm zowel stadium 4 als 5 bedoeld.

Geldige versie

Versie 2016.

U kunt bij deze norm gebruik maken van de HKZ-werkboeken ‘Van start naar finish’ en ‘Focus op Veiligheid’. In deze werkboeken krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteits- of veiligheidsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie en dit te onderhouden.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

De HKZ-norm voor Dialysecentra 2016 bevat de relevante veiligheidseisen uit de HKZ-norm voor cliënt-/patiëntveiligheid en de Veiligheidsmodule voor Dialysecentra 2012. Certificatie op de HKZ-norm voor Dialysecentra 2016 leidt bij goed resultaat tot het HKZ-keurmerk voor Kwaliteit.

Wel/niet onder accreditatie

De norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Certificatie vindt plaats volgens de eisen die worden vermeld in NTA 8224 (inclusief Addendum HKZ). Voor dialysecentra zijn in het Addendum HKZ de volgende extra bepalingen opgenomen:

> de materiedeskundigen zijn lid van de visitatiecommissie (meer info over visitatie in samenhang met HKZ-certificatie vindt u op de Nefrovisie-website);
> er zijn organisaties met meerdere locaties.

Multisite certificaten kunnen worden uitgereikt. Multisite toetsing mag niet steekproefsgewijs worden uitgevoerd. Dit betekent dat iedere locatie apart beoordeeld moet worden in verband met het hoge risicogehalte van de processen bij een dialysecentrum.
Initiële certificatie of hercertificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem omvat alle bijbehorende locaties. Locaties kunnen niet afzonderlijk gecertificeerd worden, maar uitsluitend in samenhang met het moedercentrum.

Aanvullende branchespecifieke informatie

Samenhang met de visitatiestellingen:
In Nederland hanteren alle dialysecentra een kwaliteitssysteem dat rust op twee pijlers:
> toetsing door een externe Certificerende Instelling (CI) op basis van de HKZ-norm Dialysecentra;
> beroepsinhoudelijke toetsing (visitatie) door een visitatiecommisse ad hoc (‘peer’ toetsing) op basis van visitatiestellingen.
Deze tabel geeft de samenhang weer tussen de HKZ-norm en de visitatiestellingen.

De dialysenorm kwam tot stand door inbreng van alle belangrijke stakeholders. U vindt hier de namen van de personen die meegewerkt hebben aan het schrijven van de norm.

U kunt hier de norm bestellen