Norm: Publieke Gezondheidszorg (HKZ 150, 123)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Publieke Gezondheidszorg (HKZ 150, 123)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties die dienst- en zorgverlening bieden in de publieke gezondheidszorg. De taken, die gemeenten op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) moeten (laten) uitvoeren, zijn:

 • epidemiologie/gezondheidsonderzoeken
 • beleidsadvisering
 • gezondheidsbevordering
 • medische milieukunde
 • technische hygiënezorg
 • psychosociale hulp bij rampen
 • jeugdgezondheidszorg
 • ouderengezondheidszorg
 • infectieziektebestrijding (inclusief tuberculose- en SOA-bestrijding)
 • afstemming met curatieve gezondheidszorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Een taak die gemeenten op basis van de Wet Kinderopvang en de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) moet (laten) uitvoeren is:

 • inspectie kinderopvang
 • inspectie peuterspeelzalen.

Meestal legt de gemeente de uitvoering van bovenstaande taken bij de GGD neer, maar er zijn ook andere uitvoeringsorganisaties, waarbij zij deze taken neer kan leggen. Dat doet zij bijvoorbeeld bij delen van de jeugdgezondheidszorg en de reizigersadvisering. GGD’en voeren ook diverse aanverwante taken uit, die buiten de Wet Publieke Gezondheidszorg en Wet Kinderopvang en Wet OKE vallen. Over het algemeen hebben deze taken duidelijke raakvlakken met de wettelijke taken en/of zijn ze gebaseerd op andere wetgeving, zoals :

 • sociaal-medische advisering
 • reizigerszorg
 • forensische geneeskunde
 • inspectie tattoo- en piercingshops en seksinrichtingen
 • sanitaire controle van schepen
 • openbare geestelijke gezondheidszorg
 • seksuele gezondheid
 • vangnetfunctie.

Niet genoemde, maar wel aanverwante taken, kunnen in het kader van deze HKZ-norm worden meegenomen, voor zover daarvoor niet al een andere HKZ-norm bestaat . Indien er geen andere HKZ-norm bestaat en de taak wordt meegenomen bij certificering, is hierop een procedure van toepassing voor de certificerende instelling. De voorwaarden hiervoor kunt u opvragen via info@hkz.nl. In alle gevallen geldt dat instellingen moeten voldoen aan de voor hen geldende wet- en regelgeving en richtlijnen, die binnen de sector zijn vastgesteld.

Deze norm kan door alle organisaties worden gebruikt die één, meerdere of alle van bovengenoemde taken uitvoeren. Indien een organisatie een deel van de taken uitvoert, kunnen eisen uit rubriek 2, die geen betrekking hebben op de door de organisatie uitgevoerde taken, uitgesloten worden. In de scope wordt vermeld welke taken zijn gecertificeerd. Alle taken die de organisatie uitvoert en die vallen binnen de reikwijdte van deze HKZ-norm, zullen onderwerp zijn van de beoordeling door de certificerende instelling.

Geldige versie

Versie 2015.

U kunt bij deze norm gebruik maken van het HKZ-werkboek ‘Van start naar finish’. In dit werkboek krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie en dit te onderhouden.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Publieke Gezondheidszorg geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt. Zie hiervoor Addendum HKZ.

Aanvullende branchespecifieke informatie

U vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep Publieke Gezondheidszorg bij de ontwikkeling van de norm versie 2011: PGZ deelnemerslijst brede werkgroep

U kunt hier de norm bestellen