Norm: Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (HKZ 138, 139, 140, 134)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (HKZ 138, 139, 140, 134)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm kent verschillende onderdelen:

 • Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening (HKZ 138)
 • Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (HKZ 139)
 • Onderdeel Sociaal Cultureel Werk / Welzijn Ouderen (HKZ 140)
 • Peuterspeelzalen (HKZ 134)

– Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening

De eisen in dit deel zijn van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties die Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening uitvoeren. Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening omvat het maatschappelijk werk (waaronder o.a. Algemeen Maatschappelijk Werk, schoolmaatschappelijk werk, bedrijfsmaatschappelijk werk) de schuldhulpverlening, het raadsliedenwerk en ouderenadvieswerk aan mensen die problemen hebben op het gebied van het persoonlijk en/of maatschappelijk functioneren. Deze eisen zijn tevens van toepassing op ‘outreachende hulpverlening’ wanneer dit door de maatschappelijke hulp- en dienstverleningsorganisatie wordt uitgevoerd.

– Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

De eisen in dit deel zijn van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van instellingen die maatschappelijke opvang en vrouwenopvang leveren. Het kan gaan om de volgende voorzieningen[1]:

Maatschappelijke opvang:

 • 24-uurs woonvoorzieningen (langdurig verblijf), zoals internaten, sociale pensions, algemene opvang
 • 24-uurs (crisis-)opvangvoorzieningen
 • 24-uurs meerzorg
 • Nachtopvangvoorzieningen
 • Dagopvangvoorzieningen

Vrouwenopvang:

 • 24-uurs crisis-vrouwenopvangvoorzieningen
 • 24-uurs vrouwenwoonvoorzieningen met partiële begeleiding
 • 24-uurs vrouwenwoonvoorzieningen met volledige begeleiding.

– Onderdeel Sociaal Cultureel Werk / Welzijn Ouderen

De eisen in dit deel zijn van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van instellingen die zich bezighouden met het uitvoeren van activiteiten (of ondersteunen daarvan) op één of meer van de volgende gebieden. Daarbij is niet van belang hoe de activiteiten worden gefinancierd en of deze met of zonder winstoogmerk worden verricht.

 • Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten:
 • activerende, ondersteunende en/of belangenbehartigende activiteiten, die zijn gericht op bevordering van de leefbaarheid en het welzijn van (groepen van) burgers in hun woon- en leefomgeving en/of op de participatie aan en emancipatie in de samenleving van (groepen van) burgers
 • sociaal-culturele, educatieve, vormende en/of recreatieve activiteiten, die algemeen toegankelijk zijn en die de maatschappelijke participatie en/of ontplooiing van individuen en/of groepen kunnen bevorderen
 • organisaties voor (ondersteuning van) jeugd- en jongerenwerk, speeltuinwerk en voor internationale jongerenactiviteiten (Welzijn Jeugd).
 • Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met opgroeiproblemen en van ouders die problemen hebben met de opvoeding:
  • activiteiten gericht op het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren en het voorkomen van maatschappelijke uitval van jongeren (Welzijn Jeugd).
 • Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning ten behoeve van welzijnsactiviteiten, op voorwaarde dat de betreffende diensten of activiteiten bestaan uit:
  • beleidsontwikkeling, -vernieuwing en -advisering
  • kwaliteitsontwikkeling, -bewaking en deskundigheidsbevordering
  • onderzoek, documentatie en informatie
  • managementondersteuning
  • ondersteuning en advisering op het gebied van financieel-economische, administratieve, juridische, automatiserings-, public relations- en personeelsaangelegenheden.
 • Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers:
  • vrijwilligerscentrales die tot doel hebben het stimuleren, ondersteunen en/of bemiddelen ten behoeve van vrijwilligerswerk
  • steunpunten mantelzorg.
 • Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem:
  • ambulante, praktische dienstverlening op materieel gebied en/of recreatieve activiteiten voor individuele en groepen ouderen, die hun individuele welzijn, gezondheid, maatschappelijke participatie en/of zelfredzaamheid kunnen verbeteren (Welzijn Ouderen)
 • Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem om daarmee hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer te helpen behouden of te bevorderen:
  • het bevorderen van arbeidsparticipatie door (traject)begeleiding,
  • werk(ervaring) en/of scholing te bieden, gericht op personen die belemmeringen ondervinden in hun toetreding tot de reguliere betaalde arbeidsmarkt (bevorderen arbeidsparticipatie)
  • activiteiten die direct of indirect gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk functioneren, de begeleiding of de belangenbehartiging van ouderen[2].

– Onderdeel Peuterspeelzalen

Een peuterspeelzaal biedt speel- en/of aanvullende ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen in de leeftijd vanaf twee jaar tot aan het moment waarop zij basisonderwijs kunnen volgen. De peuterspeelzaal biedt deze mogelijkheden gedurende minder dan vier aaneengesloten uren per dag. (bron: CAO Welzijn, definities)

[1] De advies- en steunpunten huiselijk geweld vallen niet onder de scope van deze norm..

[2] Hiermee worden de activiteiten bedoeld die uitgevoerd worden in het kader van bijvoorbeeld dagopvang of dagbesteding en die onder begeleiding van een activiteitenbegeleider plaatsvinden. Wanneer het gaat om verzorgende en verpleegkundige activiteiten die worden uitgevoerd door een verzorgende en/of een verpleegkundige valt dit niet onder dit schema, maar is het certificatieschema Thuiszorg, Verzorgingshuizen en Verpleeghuizen van toepassing.

Geldige versie

Versie 2015.

U kunt bij deze norm gebruik maken van het HKZ-werkboek ‘Van start naar finish’. In dit werkboek krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie en dit te onderhouden.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn geen aanvullende toetsingsafspraken.

Aanvullende branchespecifieke informatie

De norm Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, onderdeel Peuterspeelzalen, maakt ook onderdeel uit van de HKZ-norm Kinderopvang versie 2015.

U kunt hier de norm bestellen