Over ons

Bij NEN-HKZ werkt een team van professionals aan duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Dit doen zij door kwaliteitsbeoordeling te stroomlijnen, zodat kwaliteit van processen, diensten, producten en personen binnen zorg en welzijn op dezelfde manier beoordeeld worden. HKZ certificeert niet zelf. Zij faciliteert de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s. Toetsing van deze vindt plaats door onafhankelijke certificerende instellingen.

 

Werkwijze

Als stichting zonder winstoogmerk kan NEN-HKZ zonder eigenbelang normen en gerelateerde certificatieschema’s ontwikkelen. Dit doet zij door te onderzoeken of er in de markt interesse of behoefte is aan een norm en/of certificatieschema. Vervolgens worden alle belanghebbende partijen uitgenodigd om deel te nemen en komen afspraken op basis van consensus tot stand. Ook biedt HKZ ondersteuning aan zorgaanbieders en professionals bij de implementatie van normen en certificatieschema’s. Daarnaast draagt zij zorg voor het beheren en verder ontwikkelen van normen en certificatieschema’s. Hiertoe vindt bijvoorbeeld regelmatig overleg plaats met certificerende instellingen om de consistentie en transparantie van audits te waarborgen. Maar ook het beheer en de actualisatie van certificatenregisters en het beantwoorden van vragen vallen hieronder. Al deze taken worden bekostigd vanuit de opbrengst uit certificatieafdrachten. Naast de kosten die een certificerende instelling in rekening brengt voor het uitvoeren van een audit is daarom ook vaak een post ‘afdracht HKZ’ vermeld.