Onduidelijkheid over HKZ-certificatie voor tandprothetische praktijken

– Persbericht –

Afgelopen tijd is NEN-HKZ geconfronteerd met tandprothetische praktijken die het HKZ-logo op hun website vermeldden zonder dat zij HKZ-gecertificeerd waren. In een aantal gevallen bleek dat de betrokken organisaties in de veronderstelling waren dat zij wel het HKZ-certificaat hadden. Een vervelende situatie omdat de praktijk tijd en geld geïnvesteerd had in het behalen van het HKZ-keurmerk en dit vervolgens niet bleek te hebben. Uit navraag blijkt dat er onduidelijkheid is over HKZ-certificatie en het HKZ-keurmerk.

In het verleden zijn de eisen ten aanzien van kwaliteit vastgelegd in het HKZ-certificatieschema voor Tandprothetische Praktijken. Dit certificatieschema dateert uit 2001. Omdat het certificatieschema ouder is dan vijf jaar en de normen niet meer gebaseerd zijn op de huidige situatie en ontwikkelingen in de branche, is dit schema ingetrokken.

Tandprothetische praktijken die op dit moment op het betreffende certificatieschema zijn gecertificeerd, verliezen hun certificaat op de vermeldde einddatum van het certificaat. Organisaties die nog zijn gecertificeerd na 1 juli 2013 verliezen hun certificaat op 1 juli 2016.

Het HKZ-keurmerk voor Kleine Organisaties
Sinds 2010 heeft HKZ een norm voor Kleine Organisaties. Eenvoudig en toegespitst op de situatie in kleine organisaties, praktijken en maatschappen die aantoonbaar willen maken dat zij kwalitatief goede zorg verlenen. Zorgverzekeraars hebben vertrouwen in het keurmerk voor Kleine Organisaties, sommigen hebben certificatie op deze norm in de inkoopvoorwaarden opgenomen. Deze norm, HKZ 143, is ook geschikt voor tandprothetische praktijken mits zij aan de volgende criteria voldoen:

  • Het maximale aantal medewerkers is 10 fte. Hierin tellen alle medewerkers mee ongeacht de wijze waarop ze in dienst zijn, dan wel hun diensten ingekocht of -gehuurd worden.
  • De praktijk levert zorg vanuit één discipline of de zorg wordt geleverd door een multidisciplinair team met één probleemoriëntatie (bijv. de begeleiding en behandeling van cliënten met een autistische aandoening of de opvang van ex-gedetineerden).
  • De organisatie kent één vestiging en één management, maar kan haar activiteiten op meerdere locaties uitvoeren.
  • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Branchekeurmerk ONT levert geen HKZ-keurmerk op
De ONT (Organisatie van Nederlandse Tandprothesie) heeft een branchekeurmerk in het leven geroepen. Dit levert een ONT-branchekeurmerk op dat wordt verleend door Roozeboom certification. Roozeboom certification is niet aangesloten bij HKZ en wordt hierop niet door de Raad voor Accreditatie gecontroleerd. Het branchekeurmerk van ONT levert dus geen HKZ-keurmerk op.

Certificeren onder accreditatie
Het is van belang dat certificatie op een betrouwbare en onafhankelijke manier uitgevoerd wordt. Het verkregen keurmerk moet ergens voor staan en vertrouwen wekken bij de buitenwereld. Om deze redenen is het noodzakelijk dat de toetsing aan strikte regels gebonden is en dat er controle op de toepassing van deze regels plaatsvindt. Dit laatste wordt gedaan door de Raad voor Accreditatie (RvA). Zo wordt er o.a. gekeken naar: de (materie)deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de leadauditoren en de betrouwbaarheid van het kwaliteitssysteem van de organisatie. Bovendien controleert de RvA of de Certificerende Instellingen zich houden aan de afgesproken tijdsbesteding bij de toetsing. Zo worden, naast de kwaliteit van de toets op zich, ook de kosten van de toetsing beheerst.

Certificerende Instellingen (CI-en)
Indien organisaties een HKZ-keurmerk willen behalen, kunnen ze zich laten certificeren door CI-en die een overeenkomst met NEN-HKZ hebben gesloten. Bekijk het overzicht van de aangesloten CI-en. [link naar oude website overzicht certificerende instellingen]

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over certificatieproces: Kaat van der Haar-Coessens, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 456 of e-mail kaat.vanderhaar@nen.nl.