Zzp’ers in zorg en welzijn

Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7). Zzp’ers kunnen vanaf 2019 het keurmerk verkrijgen.

HKZ heeft in samenwerking met belanghebbende partijen een norm en een certificatieschema ontwikkeld. In het certificatieschema is vastgelegd op welke manier wordt getoetst of een zzp‘er aan de HKZ-norm voldoet.

 

Is het HKZ-keurmerk verplicht voor zzp’ers in de zorg?
Het HKZ-keurmerk is op dit moment niet verplicht gesteld door de overheid, Inspectie, Belastingdienst of Kamer van Koophandel. Je kunt om die reden niet stellen dat het behalen van het certificaat verplicht wordt voor alle zzp’ers. Wel is de verwachting dat bijvoorbeeld samenwerkende zzp’ers, opdrachtgevers, bemiddelaars of zorgverzekeraars het HKZ-keurmerk als eis gaan hanteren. Een organisatie zou dan als voorwaarde kunnen stellen dat jij HKZ-certificaathouder bent, wil je in aanmerking komen voor het vervullen van een opdracht voor deze partij.

 

Wat betekent het keurmerk?
Het keurmerk houdt rekening met de eisen op het terrein van ondernemerschap, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en de wetgeving waaraan zzp’ers in zorg en welzijn moeten voldoen. Met het keurmerk tonen zzp’ers aan dat zij staan voor een eigen praktijk waar kwaliteit van zorg en duurzaam ondernemerschap een plek hebben.

 

Wat heb ik eraan?
Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is een onafhankelijke toets van jouw kwaliteiten, je voldoet ermee aan wet- en regelgeving, je kunt zonder zorgen ondernemen en het vormt een bevestiging richting je opdrachtgevers.

 

HKZ-register
Zzp’ers die het keurmerk hebben behaald, worden vermeld in het HKZ-register voor zzp’ers in zorg en welzijn. Dit register vind je onderaan deze pagina.

 

Meer informatie?
Kijk op www.hkzzzp.nl
Of bel of mail naar:
(015) 2 690 318
info@hkz.nl

 

Aanvragen HKZ-keurmerk
Als zelfstandig verpleegkundige, (kraam)verzorgende of begeleider in de langdurige zorg behaal je in drie stappen het HKZ-certificaat zzp’er in de zorg:

Stap 1
Allereerst vragen we je de benodigde documenten te uploaden en beantwoord je enkele vragen. Dat kan via deze link.

Stap 2
Stap 1 volbracht? Dan volgt – binnen een maand – een uitnodiging voor een interview met de Certificerende Instelling (CI), een onafhankelijk instituut. Tijdens dit interview wordt beoordeeld of de documentatie op orde is en worden er vragen gesteld over jouw werk(wijze).

Stap 3
Bij het goed doorlopen van stap 1 & 2 en een positieve beoordeling van de Certificerende Instelling reikt de Certificerende Instelling het HKZ-certificaat zzp’er in de zorg uit en mag je ook het certificaat gebruiken. Het certificaat geldt dan vervolgens voor een periode van drie jaar.

 

Kosten
Het HKZ-keurmerk heeft een geldigheid van 3 jaar. De kostprijs van het keurmerk is opgebouwd uit drie onderdelen, namelijk:

  1. De online omgeving en ondersteuning daarop van hkzzzp.nl om het keurmerk voor te bereiden en aan te vragen;
  2. Het onderhoud van het keurmerk en het bijhouden van het online register door HKZ;
  3. De kosten van de Certificerende Instelling (CI) voor de beoordeling van de zzp’er.

De kosten van de Certificerende Instelling komen voort uit de beoordeling van de documentatie die is aangeleverd en het interview dat met de zzp’er gehouden wordt. Deze kosten maken veruit het grootste deel uit van de totale kosten. Deze kosten zijn exclusief BTW. Je ontvangt via HKZ-ZZP één factuur voor alle drie de onderdelen. Deze factuur is aftrekbaar voor de belasting.

 

Voorbereiden certificering
Er is een speciaal ICT-platform ontwikkeld. Dit biedt zzp’ers de mogelijkheid om voorbereidingen te treffen voor certificatie. De beoordeling of een zzp’er in aanmerking komt voor het keurmerk, wordt uitgevoerd door certificerende instellingen.

 

Partners – Deze organisaties staan achter het HKZ-keurmerk
Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is ontstaan, omdat de branche van samenwerkende zzp’ers, opdrachtgevers en bemiddelende partijen behoefte hadden aan een onafhankelijk keurmerk dat hun kwaliteit inzichtelijk maakt.

Als naamgever van het keurmerk is HKZ uiteraard een van de betrokken partijen die zich heeft ingespannen om het keurmerk voor zzp’ers in de zorg mogelijk te maken. Daarnaast dragen vele andere organisaties bij in expertise, middelen en/of ondersteuning.

 

Betrokken organisatie

 

Certificerende Instellingen

 

ZZP Collectieven

 

Brancheorganisatie zzp’ers in de zorg

 

Beroepsvereniging kraamzorg

 

Bemiddelende organisaties

 

Algemene Voorwaarden

 

FAQ
Wat maakt het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg zo uniek?
Onafhankelijk en betrouwbaar. Om te voorkomen dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’ zijn de eisen door relevante marktpartijen opgesteld en vindt de beoordeling door onafhankelijke certificerende instellingen plaats waar HKZ toezicht op houdt. Dit maakt het HKZ-keurmerk tot een onafhankelijk keurmerk. Voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van het keurmerk wordt de beoordeling van de aangeleverde documentatie van een zzp’er gecombineerd met een assessment door een deskundige assessor van de certificerende instelling.

Ik werk rechtstreeks voor particuliere cliënten, heb ik dan ook een HKZ-certificaat nodig?
De Wkkgz is een kwaliteitswet die betrekking heeft op het leveren van zorg. Aan wie die zorg geleverd wordt of hoe die zorg gefinancierd wordt, doet er niet toe. De Wkkgz geldt dus óók voor het leveren van zorg aan particuliere cliënten. Het HKZ-certificaat helpt je om aan te tonen dat je aan de eisen van de Wkkgz voldoet.

Aan welke eisen moet ik voldoen om het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg te halen?
Je moet in ieder geval zelfstandig verpleegkundige, (kraam)verzorgende of begeleiding bieden in de langdurige zorg zijn om het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg aan te kunnen vragen. Daarnaast moet je het een en ander aan documentatie op orde hebben. We ondersteunen je bij de aanvraag bij wat je precies moet regelen. (Wil je je alvast voorbereiden? De eisen waaraan je moet voldoen staan beschreven in de HKZ-norm. Deze is hier, tegen betaling, verkrijgbaar.)

Kunnen jullie mij helpen om het HKZ-keurmerk te behalen?
HKZ biedt zelf geen ondersteuning om het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg te behalen. Wel zijn er HKZ-partners die deze ondersteuning bieden. Ook sommige bemiddelingsbureaus bieden deze ondersteuning.

 

Register