Wereld Accreditatiedag 2015 in het teken van Zorg & Welzijn

Vandaag, dinsdag 9 juni, is het Wereld Accreditatiedag. Dit jaar staat wereldwijd het onderwerp ‘Zorg en Welzijn’ centraal. Wikipedia omschrijft het woord accreditatie als een deftig woord voor ‘als geloofwaardig erkennen’.

Op het gebied van keurmerken voor producten en diensten is accreditatie een formele erkenning van de competentie van een laboratorium (kalibratie-, test-, beproevings- en medische laboratoria), een inspectie-instelling of een certificerende instelling (CI).

Een certificerende instelling is een organisatie die beoordeelt en certificeert tegen gepubliceerde normen, bijvoorbeeld voor managementsystemen. Voor bepaalde normen kunnen certificerende instellingen hun accreditatie verkrijgen bij de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA houdt toezicht op de uitvoering van de audits door de CI’en.

Borging van kwaliteit

In de zorgsector hebben kwaliteit en borging van kwaliteit de hoogste prioriteit. Accreditatie en certificatie spelen in deze sector dan ook een belangrijke rol. Op een groot aantal HKZ-normen en NEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg) wordt gecertificeerd onder accreditatie.

In de komende jaren zullen alle medische laboratoria in Nederland geaccrediteerd worden tegen de internationale norm NEN-EN-ISO 15189 ‘Medische laboratoria – Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie’. Dit bevordert de internationale harmonisatie.

De verschillende termen van zelfregulering op een rijtje:

Normalisatie is het proces waarbij belanghebbende partijen op basis van consensus, en vrijwillig, afspraken maken over technische standaarden voor diensten, producten of processen. Deze afspraken, ook wel normen genoemd, bevorderen met name de aansluiting tussen diensten, producten of processen.

Certificering is de vaststelling door een erkende deskundige (instelling) dat een product, proces, systeem, of zelfs de vakbekwaamheid van een persoon voldoet Accreditatie is de beoordeling respectievelijk erkenning van de competentie van conformiteitverklarende (lees: certificerende) personen of instellingen, maar ook van het managementsysteem dat hen daarbij ondersteunt. Hierbij wordt gekeken naar zowel onpartijdigheid en onafhankelijkheid als technische competentie. Dit gebeurt normaal gezien op basis van de eisen als vastgelegd in de ISO/IEC 17000 normenserie voor conformiteitsbeoordeling.

Meer informatie:
Ga voor meer informatie over de Wereld Accreditatiedag naar www.rva.nl.

Voor inhoudelijke informatie over deze het normalisatieproces: Maud Damme, clustermanager Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 318 of stuur een e-mail.