Toezicht en regelgeving

1. Hoe kan ik zien of een organisatie is gecertificeerd?

De organisatie is in het bezit een geldig certificaat. NEN houdt openbare registers bij van gecertificeerde organisaties. Dat geldt voor alle HKZ-normenNEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de Zorg) en NEN 7510 (Informatiebeveiliging in de zorg).

2. Hoe weet ik dat een certificerende instelling haar werk goed doet?

NEN maakt centraal afspraken met de certificerende organisaties waar ze een licentieovereenkomst mee heeft. De afspraken gaan over de wijze waarop de organisatie wordt beoordeeld en de voorwaarden waaraan de audit moet voldoen. Dat biedt niet alleen garantie over het kwaliteitsniveau, maar ook voor een grote mate van uniformiteit in de beoordeling van zorg- en welzijnsorganisaties.

Op alle certificerende instellingen waar NEN een licentieovereenkomst mee heeft wordt toezicht uitgevoerd zodat de onafhankelijkheid bewaakt wordt.

3. Welke regels gelden voor de certificerende instelling?

De certificerende instelling moet:

  • Haar onafhankelijkheid en die van haar medewerkers garanderen.
  • De beoordeling uitvoeren op grond van documenten, maar ook op grond van interviews, gesprekken, onderzoek, e.d..
  • Afspraken hebben over regelmatige controle van de zorg- of welzijnsorganisatie (meestal jaarlijks).
  • Controleren of het certificaat alleen gebruikt wordt bij activiteiten waarvoor het is afgegeven.
  • Zorgen voor competente auditoren.
  • Zorgen dat de omvang van de audit past bij de omvang en complexiteit van de organisatie.
  • Afspraken hebben over ad hoc controle bij incidenten en grote veranderingen in de zorg- en welzijnsorganisatie.
  • Toezicht op haar werkwijze accepteren en mogelijk maken.
  • De regels liggen vast in de volgende documenten: NTA 8224 (HKZ en NEN-EN 15224)NCS 8225 (HKZ-norm Zorg & Welzijn)NCS 7510 (NEN 7510).

4. Wat is het verschil tussen overheidstoezicht (inspectie) en auditen?

Overheidstoezicht is een middel van de (landelijke, provinciale of lokale) overheid om na te gaan of een organisatie haar zorg en dienstverlening uitvoert volgens de regels met als doel een veilige en verantwoorde zorg.

Audits door externe partijen zijn een middel dat door een zorgorganisatie zelf wordt ingezet om zichzelf scherp te houden en stelselmatig te werken aan verbetering.

Certificatie is het middel om aan de buitenwacht te laten zien dat men aan een aantal belangrijke basisvoorwaarden voldoet en stelselmatig aan verbetering werkt.

5. Wat is het verschil met ISO 9001?

HKZ-normen, NEN-EN 15224 en NEN 7510 zijn normen die specifiek op zorg en welzijn zijn gericht. ISO 9001 is een algemeen geldende norm. Meer informatie vindt u in het keuzeoverzicht.

NEN is als normalisatie-instituut medeverantwoordelijk voor de inhoud van ISO 9001, maar maakt (anders dan bij HKZ, NEN-EN 15224 en NEN 7510) geen afspraken over de manier waarop wordt beoordeeld of een organisatie aan de eisen voldoet uit ISO 9001. Elke certificerende instelling bepaalt zelf hoe die beoordeling tegen ISO 9001 plaatsvindt en bepaalt zelf of dit onder toezicht gebeurt of niet. Er worden geen centrale registers bijgehouden met ISO 9001 certificaten. Of er toezicht bestaat op de werkwijze van de certificerende instelling kunt u nagaan bij de Raad voor Accreditatie.