Wat is het verschil met ISO 9001?

HKZ-normen, NEN-EN 15224 en NEN 7510 zijn normen die specifiek op zorg en welzijn zijn gericht. ISO 9001 is een algemeen geldende norm. Meer informatie vindt u in het keuzeoverzicht.

NEN is als normalisatie-instituut medeverantwoordelijk voor de inhoud van ISO 9001, maar maakt (anders dan bij HKZ, NEN-EN 15224 en NEN 7510) geen afspraken over de manier waarop wordt beoordeeld of een organisatie aan de eisen voldoet uit ISO 9001. Elke certificerende instelling bepaalt zelf hoe die beoordeling tegen ISO 9001 plaatsvindt en bepaalt zelf of dit onder toezicht gebeurt of niet. Er worden geen centrale registers bijgehouden met ISO 9001 certificaten. Of er toezicht bestaat op de werkwijze van de certificerende instelling kunt u nagaan bij de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl).