Inhoudelijke vragen

Waar vind ik informatie over de WKKGZ en betekent die voor mij?

Meer informatie over de WKKGZ en wat deze betekent voor zzp’ers in de zorg kunt u vinden in de handreiking ‘leren van incidenten’ voor kleine zorgaanbieders van de rijksoverheid.

Wat wordt er bedoeld met de vragen over het veilig melden van incidenten (vraag 12a en b)?

Vraag 12 a:
Maakt u gebruik van een systeem om incidenten (veilig) te melden?

Vraag 12 b:
Welk systeem gebruikt u om incidenten veilig te melden?

Algemeen:

De WKKGZ schrijft voor, dat solistisch werkende zorgverleners over een systeem moeten beschikken om incidenten te registreren.

U voldoet aan de eisen als u kan aantonen gebruik te maken van een extern aangeboden systeem voor incidentenregistratie (bijvoorbeeld http://www.vim-digitaal.nl/ of een systeem dat aangeboden wordt door de branche- of beroepsorganisatie) of zelf een systeem (bijvoorbeeld op basis van excel of word) heeft om incidenten te registreren. Gebruik maken van een systeem van de opdrachtgever (bijvoorbeeld zorginstelling) is niet acceptabel. De overige benoemde eisen ten aanzien van het leren van incidenten komen bij 12 c. t/m 12 g. aan de orde.

Ik werk uitsluitend in opdracht van andere zorgorganisaties. Er wordt gevraagd een verklaring in te voeren in het onlinesysteem. Wat voor verklaring moet dat zijn?

U vindt hieronder een voorbeeld van een verklaring zoals u die door de zorginstelling kunt laten ondertekenen. Deze verklaring dient voorzien te zijn van het bedrijfskenmerk van de zorginstelling.

Hoe laat ik zien of ik bijhoud dat ik mijn doelen als zorgverlener en ondernemer bereik?

Indien u dit kunt laten zien, neem dan het bewijs mee naar het assessmentgesprek. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een verslag van een intervisiegesprek, of een Excel lijst waarin u het aantal klanten bijhoudt, of notities in uw agenda.

Hoe zit het met bevoegd- en bekwaamheden? Er wordt gevraagd hiervan een overzicht te uploaden en er worden vragen over gesteld (vraag 17).

Als u een overzicht upload, dan moet het antwoord op 17 a, b en c daarop aansluiten. U hoeft alleen een overzicht van bevoegd- en bekwaamheden te overleggen als het handelingen betreft die u daadwerkelijk uitvoert.

Bevoegdheid wordt aangetoond door certificaten of een afgetekend overzicht door een opleider of vergelijkbaar, dat u in die handelingen geschoold bent. Daar wordt vaak een termijn van drie jaar voor gerekend, waarna iemand weer scholing moet volgen.

Bekwaamheid is het daadwerkelijk uitgevoerd hebben van die handelingen. In de norm is gesteld dat die handelingen toch minstens één keer per jaar moeten zijn uitgevoerd.

Dat uitvoeren kan ook in een practicum plaatsvinden als het op een “echte” cliënt niet is gelukt.

De assessor zal goed bekijken en nagaan of iemand bevoegd en bekwaam is op de handelingen die hij/zij heeft opgegeven.

Ik heb geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Er wordt gevraagd de polis en meest recente betaalbewijs van een beroeps- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te uploaden (K13 en K14). Indien u uitsluitend over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt kunt u bij beide dezelfde polis en betaalbewijs uploaden. Ter toelichting het gaat erom, dat u kunt laten zien dat de volgende kosten gedekt zijn:

  • De schade als gevolg van gemaakte beroepsfouten.
  • Kosten van verweer en rechtsbijstand.
  • Kosten ter voorkoming of vermindering van schade.

Houdt er rekening mee, dat de assessor tijdens het interview kan navragen hoe u de afweging heeft gemaakt om slechts die risico’s door middel van een verzekering af te dekken en hoe u andere risico’s heeft afgedekt.

Ik kan mijn functiebeschrijving (vaardigheid) niet terugvinden.

Bij aanmelding in het onlinesysteem wordt gevraagd gegevens in te voeren. U krijgt dan ook een lijst te zien met “vaardigheden”. U moet daar een keuze uit maken. Als u uw functiebeschrijving niet in deze keuzelijst vindt, wordt gevraagd de dichtstbijzijnde te zoeken. Bent u echt van mening, dat u geen relevante vaardigheid in deze lijst kunt vinden meldt dat dan bij ons. Op 13 maart 2019 is de functie “begeleider” aan deze lijst toegevoegd.

Voor wie is het keurmerk bedoeld?

Alleen functies die binnen de reikwijdte van de HKZ-norm ‘Zzp’ers in zorg en welzijn’ (HKZ 166) komen in aanmerking voor het certificaat. In de reikwijdte van de norm staat dit omschreven::

Deze norm bevat eisen voor hulpverleners binnen zorg en welzijn die werkzaam zijn als zzp’er, gespecificeerd voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders van niveau 3 t/m 7, actief in de langdurige zorg en de thuis‐ en kraamzorg. Dit betreft zowel zorg gefinancierd op basis van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning als op andere wijze gefinancierde zorg. De functie begeleider komt onder meer voor binnen de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg.

Op dit moment komen de volgende functies in aanmerking voor het HKZ-certificaat:
• Niveau 3 (MBO): verzorgende, verzorgende IG, kraamverzorgende, begeleider, jeugdwerker, activiteitenbegeleider
• Niveau 4 (MBO): verpleegkundige, begeleider, activiteitenbegeleider, jeugdzorgwerker, jongerenwerker, groepswerker
• Niveau 6 (HBO, voorheen niveau 5): begeleider, verpleegkundige, wijkverpleegkundige, jeugd- en gezinsprofessional, casemanager
• Niveau 7 (HBO + master): Verpleegkundig Specialist op de volgende terreinen: Preventieve Zorg bij Somatische Aandoeningen, Acute Zorg bij Somatische Aandoeningen, Intensieve Zorg bij Somatische Aandoeningen, Chronische Zorg bij Somatische Aandoeningen, Geestelijke Gezondheidszorg.

Staat uw functie er niet bij en denkt u dat uw functie binnen de reikwijdte van de HKZ-norm valt? Stuur dan een e-mail naar info@hkz.nl.