Wat kost een HKZ-certificaat?

Kosten van certificatie

HKZ heeft op basis van internationale regels en in samenspraak met de branches zelf, het Centraal College van Deskundigen en de certificerende instellingen, vastgelegd hoe de toetsing uitgevoerd moet worden. Zo wordt gerealiseerd dat iedere certificerende instelling (CI) op dezelfde manier toetst.

Kosten certificaat

Aan certificatie zijn, los van de tijdinvestering van de organisatie zelf, kosten verbonden. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt samen met de grootte van de organisatie (het aantal fte’s). De afspraken over de mandagen liggen vast. Iedere CI hanteert uiteraard een eigen tarief. Om een inschatting van de kosten voor certificatie te kunnen maken, is het raadzaam om een aantal offertes op te vragen bij de aangesloten certificerende instellingen.

Op de offerte die een CI uitbrengt, staat, naast de kosten voor het uitvoeren van de audit, vaak ook de post ‘afdracht HKZ’ vermeld. Uit deze afdracht worden de activiteiten bekostigd die HKZ heeft in het beheren en verder ontwikkelen van certificatieschema’s, bijvoorbeeld:

In dit document vindt u meer informatie over de hoogte van de afdracht.