ZZP’er

Ik zorg voor goede zorg

Betrouwbaar als zorgmedewerker & zakenpartner

Het HKZ-certificaat ‘ZZP’ers in de zorg en welzijn’ laat zien dat een zzp’er:

Als zzp’er toon je met het HKZ-certificaat aan te voldoen aan de wet- en regelgeving (Wkkgz) én aan de uitgangspunten voor kwaliteit die voor zorg gelden. Uiteraard word je als zorgprofessional ook beoordeeld op de betrouwbaarheid van je administratie én het werken volgens de principes van een kwaliteitsmanagementsysteem (PDCA). Om het certificaat te behalen, doorloop je een persoonlijk assessment door een onafhankelijke assessor.

Bent u al toe aan hercertificatie?

Een HKZ-certificaat voor zzp’ers in de zorg en welzijn heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Binnenkort zullen de eerste certificaten, behaald in de periode begin 2019, aflopen. Wij adviseren u om tijdig aan de slag te gaan met uw hercertificatie. Dit houdt in dat u zich opnieuw aanmeldt in de online portal voor het aanleveren van alle benodigde documenten en het beantwoorden van de vragen. Nadat u uw dossier heeft ingediend, maakt u opnieuw een afspraak voor het assessment. Hou er rekening mee dat er altijd een aantal weken zitten tussen het moment van het indienen van het dossier en het daadwerkelijke assessment. Let op: sinds begin 2021 werken wij met een nieuw systeem. U zult dus zien dat het systeem er anders uitziet dan de eerste keer dat u zich heeft aangemeld. Wij wensen u veel succes met het opnieuw behalen van uw HKZ-certificaat voor zzp’ers in de zorg en welzijn. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Hoe behaal ik het HKZ-certificaat?

Stap 1 – Weet wat de eisen zijn

De eisen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het certificaat staan beschreven in
HKZ-norm ‘Zzp’ers in zorg en welzijn’ (HKZ 166).

 

Stap 2 – Lever gegevens aan voor toetsing

Nadat je je hebt verdiept in de norm kun je jouw gegevens aanleveren. In het online systeem (ZZP portaal) beantwoord je diverse vragen en upload je documenten.

Klik hier voor een gebruikershandleiding van het online systeem.

 

Stap 3 – Assessment en Certificatie

Vervolgens plan je via het online systeem een afspraak in voor een assessment met een certificerende instelling (CI). Een CI is een toetsende instantie die beoordeelt of jij aan de eisen uit de norm voldoet. Op basis van de aangeleverde gegevens en het assessment besluit de CI of je in aanmerking komt voor het HKZ-certificaat.

 

 

Voor wie?

Je wordt beoordeeld op basis van het niveau en de functie waarop je werkt (ook al zijn je diploma’s van een hoger niveau). Het niveau en de functie waarop je wordt beoordeeld, wordt vermeld op het certificaat.

Alleen functies die binnen de reikwijdte van de HKZ-norm ‘zzp’ers in zorg en welzijn’ (HKZ 166) vallen komen in aanmerking voor het certificaat. Op dit moment zijn dat de volgende functies:

 

Wat zijn de kosten?

Het HKZ-certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar.

De kosten hiervoor zijn opgebouwd uit drie onderdelen:

 1. Het gebruik van het online systeem
 2. Het assessment door een Certificerende Instelling
 3. Het certificaat, gebruik van het keurmerk en opname in het HKZ-Register

De totale kosten voor het behalen van het certificaat bedragen in 2022 € 510,00 (excl. BTW) en zijn fiscaal aftrekbaar. Je betaalt deze kosten op het moment dat je een assessment plant met de certificerende instelling. Met dit bedrag zijn alle kosten voor 3 jaar gedekt. Bij hercertificatie worden pas opnieuw kosten in rekening gebracht.

Het geïndexeerde tarief voor 2023 is € 530,40 (excl. BTW).


Veel gestelde vragen

Is het HKZ-Keurmerk verplicht voor zzp'ers in de zorg?

Het HKZ-keurmerk is op dit moment niet verplicht gesteld door de overheid, Inspectie, Belastingdienst of Kamer van Koophandel. Wel zijn er diverse zorgverzekeraars die het HKZ-keurmerk in hun inkoopvoorwaarden opnemen. Daarnaast is het de verwachting dat bijvoorbeeld samenwerkende zzp’ers, opdrachtgevers, bemiddelaars het HKZ-keurmerk als eis gaan hanteren. Een organisatie zou dan als voorwaarde kunnen stellen dat je HKZ-certificaathouder bent, wil je in aanmerking komen voor het vervullen van een opdracht voor deze partij.

Waar vind ik informatie over de WKKGZ en wat die voor mij betekent?

Meer informatie over de WKKGZ en wat deze betekent voor zzp’ers in de zorg kun je vinden in de handreiking ‘leren van incidenten’ voor kleine zorgaanbieders van de rijksoverheid.

Waarom vind ik mijn certificaat niet terug in het register?

Jouw certificaat verschijnt pas in het register als de certificerende instelling het certificaat naar HKZ gestuurd heeft. Neem contact op met je certificerende instelling indien jouw certificaat (nog) niet in het register staat.

Wat heb ik er aan?

Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is een onafhankelijke toets van jouw kwaliteiten en laat zien dat je voldoet aan wet- en regelgeving. Met het keurmerk in bezit kun je zonder zorgen ondernemen en het vormt een bevestiging richting jouw opdrachtgevers.

Wat is een assessment?

Het assessment waarvan sprake is voor het certificaat HKZ zzp’ers in de Zorg is een interview waarin door een assessor van een van de certificerende instellingen beoordeeld wordt of je voldoet aan de eisen uit de norm. De assessor gebruikt hiervoor de door jou aangeleverde gegevens in het online systeem, maar heeft ook de mogelijkheid door te vragen op bepaalde onderwerpen. De assessor brengt advies uit aan de certificerende instelling of je voldoet aan de eisen. De certificerende instelling neemt de beslissing of je het certificaat ontvangt.

Mag ik als ik het certificaat heb, ook het keurmerk gebruiken?

Ja, dat mag. Je tekent een overeenkomst met de certificerende instelling. Daarin wordt ook geregeld, dat als je over het certificaat beschikt ook het keurmerk mag gebruiken en wat voor regels daarvoor gelden. Mocht het certificaat komen te vervallen, dan vervalt ook het recht op het gebruik van het keurmerk en dien je dit te verwijderen van jouw website, briefpapier, visitekaartjes e.d..

Wat wordt er bedoeld met de vraag over het veilig melden van incidenten?

De WKKGZ schrijft voor, dat solistisch werkende zorgverleners over een systeem moeten beschikken om incidenten te registreren.

Je voldoet aan de eisen als je kan aantonen gebruik te maken van een extern aangeboden systeem voor incidentenregistratie (bijvoorbeeld https://www.medicijngebruik.nl/vmi/ of een systeem dat aangeboden wordt door de branche- of beroepsorganisatie) of zelf een systeem (bijvoorbeeld op basis van Excel of Word) hebt om incidenten te registreren. Gebruik maken van een systeem van de opdrachtgever (bijvoorbeeld zorginstelling) is niet acceptabel. De overige benoemde eisen ten aanzien van het leren van incidenten komen bij 3.2 t/m 3.6 aan de orde.

Ik werk uitsluitend in opdracht van andere zorgorganisaties. Er wordt gevraagd een verklaring in te voeren in het onlinesysteem. Wat voor verklaring moet dat zijn?

Je vindt hieronder een voorbeeld van een verklaring zoals je die door de zorginstelling kunt laten ondertekenen. Deze verklaring dient voorzien te zijn van het bedrijfskenmerk van de zorginstelling.

Waar betaal ik voor?

Je betaalt voor

 • het gebruik van het online systeem.
 • het assessment.
 • Indien de certificerende instelling positief beslist: het certificaat, gebruik van het keurmerk en opname in het HKZ-register.

Het HKZ-certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar. De kosten zijn  in 2022 € 510 (excl. BTW) per 3 jaar en zijn fiscaal aftrekbaar. Je betaalt deze kosten op het moment dat je een assessment inplant met de Certificerende Instelling.

Het geïndexeerde tarief voor 2023 is € 530,40 (excl. BTW).

Hoe laat ik zien of ik bijhoud dat ik mijn doelen als zorgverlener en ondernemer bereik?

Indien je dit kunt laten zien, neem dan het bewijs mee naar het assessmentgesprek. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een verslag van een intervisiegesprek, of een Excel lijst waarin je het aantal klanten bijhoudt, of notities in je agenda.

Krijg ik mijn geld terug als de certificerende instelling negatief beslist en mij niet het certificaat verstrekt?

Nee. Het is helaas niet mogelijk om kosten aan je terug te betalen als je het certificaat niet krijgt. Het assessment heeft immers plaats gevonden en jij hebt gebruik gemaakt van het online dossier. Deze kosten moeten worden gedekt.

Hoe zit het met bevoegd- en bekwaamheden? Er wordt gevraagd hiervan een overzicht te uploaden en er worden vragen over gesteld (vraag 3.14, 3.15, 3.16, 3.17).

Als jevraag 3.14 met ‘ja’ beantwoordt, dan moet je een overzicht uploaden en de vragen 3.15, 3.16 en 3.17 beantwoorden. Je hoeft alleen een overzicht van bevoegd- en bekwaamheden te overleggen als het handelingen betreft die je daadwerkelijk uitvoert.

Bevoegdheid wordt aangetoond door certificaten of een afgetekend overzicht door een opleider of vergelijkbaar, dat jij in die handelingen geschoold bent. Daar wordt vaak een termijn van drie jaar voor gerekend, waarna iemand weer scholing moet volgen.

Bekwaamheid is het daadwerkelijk uitgevoerd hebben van die handelingen. In de norm is gesteld dat die handelingen toch minstens één keer per jaar moeten zijn uitgevoerd.

Dat uitvoeren kan ook in een practicum plaatsvinden als het op een “echte” cliënt niet is gelukt.

De assessor zal goed bekijken en nagaan of iemand bevoegd en bekwaam is op de handelingen die hij/zij heeft opgegeven.

Mag ik zelf kiezen uit de certificerende instellingen die het assessment aanbieden?

Ja. Bij het maken van de afspraak voor het assessment staat duidelijk aangegeven bij wie de assessor, waar je de afspraak mee hebt, in dienst is.

Hoe wordt de onafhankelijkheid van de certificerende instellingen gegarandeerd?
 • De certificerende instellingen houden zich op basis van een licentieovereenkomst met NEN (HKZ is onderdeel van NEN) aan gezamenlijke afspraken ter bewaking van hun onafhankelijkheid en de manier waarop ze het assessment uitvoeren.
 • NEN houdt hier toezicht op.
Ik heb geen verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid.

Er wordt gevraagd de polis en meest recente betaalbewijs van een beroeps- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te uploaden (D20). Indien je uitsluitend over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt kunt je bij beide dezelfde polis en betaalbewijs uploaden. Ter toelichting het gaat erom, dat je kunt laten zien dat de volgende kosten gedekt zijn:

 • De schade als gevolg van gemaakte beroepsfouten.
 • Kosten van verweer en rechtsbijstand.
 • Kosten ter voorkoming of vermindering van schade.

Houdt er rekening mee, dat de assessor tijdens het interview kan navragen hoe je de afweging hebt gemaakt om slechts die risico’s door middel van een verzekering af te dekken en hoe je andere risico’s hebt afgedekt.

Ik kan mijn functiebeschrijving niet terugvinden.

Bij aanmelding in het online systeem wordt gevraagd gegevens in te voeren. Je krijgt dan ook een lijst te zien met “vaardigheden”. Je moet daar een keuze uit maken. Als je jouw functiebeschrijving niet in deze keuzelijst vindt, wordt gevraagd de dichtstbijzijnde te zoeken. Ben je echt van mening, dat je geen relevante vaardigheid in deze lijst kunt vinden meldt dat dan bij ons.

Privacyverklaring

NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) is aanbieder van een platform (Online Systeem) dat gebruikers in staat stelt assessments te volgen bij certificerende instellingen. Certificerende instellingen stellen door middel van dit assessment vast of gebruikers aan de relevante eisen uit de HKZ-norm zzp’ers in zorg en welzijn voldoen en geven indien van toepassing het certificaat uit. NEN verwerkt gegevens van de gebruikers voor de certificerende instellingen. De certificerende instelling sluit bij aanvraag van het assessment een certificatieovereenkomst af met de gebruiker.

Hieronder vindt u de relevante verklaringen met betrekking tot privacy van de volgende certificerende instellingen:

Dekra

DNV

Zie voor definities: Gebruikersvoorwaarden HKZ