HKZ 146 – Ambulancezorg

Deze HKZ-norm heeft betrekking op de ambulancezorg. Het proces ambulancezorg loopt van melding bij de meldkamer ambulancezorg tot en met overdracht van de patiënt aan de ketenpartner, of (zorg)advies, of doorverwijzing naar een andere zorg- of hulpverlener.

In de nota ‘Verantwoorde Ambulancezorg’ staat ambulancezorg omschreven als ‘de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener’.

Hoofddoel van ambulancezorg is het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. Ambulancezorg wordt geleverd door de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De RAV is integraal verantwoordelijk voor het verrichten van verantwoorde ambulancezorg, zowel van een dagelijkse routinematige situatie als bij rampen en ongevallen.

De RAV wordt gecertificeerd voor de rubrieken 1 t/m 9. Het is mogelijk dat meerdere RAV-en samen dezelfde meldkamer ambulancezorg (MKA) in hun primaire proces voegen ten behoeve van de invulling van rubriek 1 t/m 3.

Indien een organisatie krachtens een schriftelijke overeenkomst met een RAV volledige ambulancezorg of onderdelen daarvan uitvoert, kan deze gecertificeerd worden voor de ambulancezorg die in de overeenkomst is vastgelegd.

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Ambulancezorg (HKZ 146) » 
Algemeen organisatiedeel (Rubriek 4t/m9) (HKZ 123) »

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm. Ten aanzien van de tijdsbesteding voor cliënt-/patiëntveiligheid in combinatie met de HKZ-norm Ambulancezorg gelden aanvullende toetsingsafspraken.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie

Je vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep Ambulancezorg bij de ontwikkeling van de norm versie 2011.