HKZ 170 – Mondzorg

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van praktijken in de mondzorg, waaronder algemene tandheelkunde, mondzorgkunde, differentiaties[1], tandprothetiek, en specialisaties[2] (zowel orthodontisten, als MKA-chirurgen), ongeacht praktijkvorm, omvang of type activiteiten[3].

[1]   Een gedifferentieerde tandarts heeft zich na zijn opleiding toegelegd op een bepaald deelgebied. Op de website van de wetenschappelijke verenigingen staan de ledenlijsten van de door hen erkende gedifferentieerde tandartsen. Deelgebieden staan op de website van de KNMT.

[2]   Tandarts-specialisten, orthodontisten en MKA-chirurgen, moeten zich inschrijven in het specialistenregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). De inschrijving in het specialistenregister geeft het recht de wettelijk erkende en beschermde specialistentitel te voeren.

[3]   Praktijken die niet zeker weten of de reikwijdte van deze HKZ-norm van toepassing is op hun organisatie kunnen contact opnemen met HKZ.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Mondzorg (HKZ 170) » 

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NCS 170 Mondzorg, behorend bij de HKZ-norm 170 Mondzorg (NCS 170 is gratis te bestellen).

Het HKZ-certificaat wordt voor een periode van 5 jaar afgegeven door een certificerende instelling. Gedurende de certificatiecyclus worden instrumenten als zelfevaluatie (zie bijlage voor formulier) en visitatie ingezet. Enerzijds om het leren en verbeteren te stimuleren, anderzijds om na te gaan of de praktijk ‘certificaatwaardig’ blijft.

De 5-jarige cyclus bestaat uit verschillende onderdelen:

Jaar 1: initiële audit
De leadauditor van een certificerende instelling voert de initiële audit uit.

Jaar 2: zelfevaluatie en rapportage
De praktijk voert een zelfevaluatie uit en rapporteert dit aan de certificerende instelling. Dit gebeurt met een standaardformulier (zie bijlage B).

Jaar 3 of 4: visitatie
Eén keer per 5 jaar voeren vakgenoten een visitatiebezoek uit dat voldoet aan de vastgestelde criteria.

Jaar 5: zelfevaluatie en rapportage
Dit is een herhaling van de zelfevaluatie en rapportage zoals beschreven onder jaar 2.

Het toezicht op de toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de NEN-Commissie Schemabeheer.

Extra informatie